Blue Flower

                                                            СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2015 ОНЫ

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нэг. Соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлогын

хэрэгжийлтийн үр дүн

Өргөө нь Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Засгийн Газраас батлагдсан төсөл хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан  “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн  үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” зорилтууд, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөхөөр батлагдсан дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлж ирлээ.  Тухайлбал:

1.       Төрийн албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн баталсан "Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ээ  үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ирлээ.  

2.    Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар Соёлын төв өргөөний галын аюулгүй байдлыг хангах болон болзошгүй гал түймэртэй тэмцэх журам”, “Болзошгүй гал түймрийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зааврын дагуу НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, өгөгдсөн зөвлөгөөг байнга хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

3.    МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл чийрэг монгол хүн” хөтөлбөр, “Аюулгүй амгалан-Улаанбаатар” зорилтын хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал:

Шинээр батлагдсан “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж ажилласнаас гадна өөрийн ажиллагсад, түрээслэгчдийг архи, тамхинаас гарахыг уриалж, архи, тамхинаас үүдэн гарах хор уршгийг сурталчлах, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гэр хороололд амьдардаг ажиллагсдыг “Утаагүй зуух” төсөлд хамруулах, ажилчдын ажлын байрны тав тухыг хангаж, өрөөнүүдийг засаж тохижуулах, Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтран байгууллагын ажиллагсдын дунд биеийн тамир, спортын уралдаан  зохион байгуулах, Улаанбаатар залуусын оролцоо ТББ-ын дэргэдэх UB hiking clubт нэгдэж байгууллагаараа долоо хоног бүрийн ням гаригт уулын алхалтад оролцох зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. /“Эрүүл чийрэг монгол хүн” тайлан/ 

4.    Түрээслэгч байгууллагуудын галын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаад байнгын хяналт тавьж, үзэгчдийн их танхим, тайзан дээр пиротехникийн хэрэгсэл хэрэглүүлэхгүй боллоо.

5.    Төрийн удирдлагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар тодорхой ажлыг хийлээ.

 

Хоёр: Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн.

2.1.        Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт:

ü  ”Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, байгууллагын болзошгүй гамшиг ослын аюулгүй байдлыг хангах дүрмийг шинэчлэн урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

ü  Захиргааны зөвлөлийн хурлыг хуваарийн дагуу хийж, 2015 оны боловсон хүчний тушаалыг цахимд оруулж дуусгалаа. Өргөдөл гомдлын Smart city-д холбогдож тайлангаа тогтмол өгч хэвшлээ.

 

2.2.        Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт. Тухайлбал:

ü  Барилгын дээврийн хог хаягдлыг сар бүр цэвэрлэж байна. Цасны болон цаг үеийн цэвэрлэгээний ажлыг 5 удаа зохион байгуулж, уг ажилд түрээслэгч байгууллагуудыг татан оролцуулж, хэвшүүллээ.

ü  7 сарын 4-ний өдөр Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудаас зохион байгуулсан Туул голын эрэг дагуух хог хаягдлыг түүж цэвэрлэх, ачуулах ажилд  45 хүн оролцож 70 гаруй шуудай хог түүж ачууллаа. Мөн гадна талбайн үйлчлэгчийн ажилд байнга хяналт тавьж, ажиллаж байна. Үзэгчдийн орох төв хаалганы дэргэд 12 ширхэг цэцгийн мандал хийж тавилаа.

ü  Нийслэлээс зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлт, мэдээлэл технологи, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт 94.1% хувийн дүн авлаа.

 

2015 онд ирсэн хариутай  албан тоотуудын биелэлтийг хангаж, хариутай бичгийн хариуг  цаг тухайд нь өгч, шийдвэрлэж хэвшлээ.  Тухайлбал:

            Сүхбаатар дүүргийн дэргэдэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны зөвлөмжийн тухай 267 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны 01 тоотоор

            Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны 2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны мэдээлэл гаргуулах тухай 1/236 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ний 03 тоотоор

Дотоод аудитын албаны 2014 оны 12 дугаар сарын 31 –ний санхүүгийн аудитын тайлангийн тухай 171 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ны 04 тоотоор

            Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны  шүүхийн шийдвэр биелүүлсэн гэсэн тайлбарын тухай 07/161 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 05 тоотоор

            Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хорооны засаг дарга их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай тайланг 2015.02.03-нд, 2015.03.12-ны өдрүүдэд 2015 оны 02 дугаар сарын 07-ны 13 тоотоор болон  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар, 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны 28 тоотоор

            Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газарын 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны мэдээлэл гаргуулах тухай 2б/1014 тоотод 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 34 тоотоор

 Дотоод аудитын албаны 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны  гүйцэтгэлийн аудитын ажлын тайлангийн тухай 97 тоотод 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны 47 тоотоор

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны дансны мэдээлэл тулган баталгаажуулах тухай 06/2281 тоотод 2015 ны 07 дугаар сарын 28-ны 53 тоотоор

2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны зөрчил арилгуулах тухай албан шаардлага 34/199 тоотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 05 ны 100 тоотоор

2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн тухай 06/3003 тоотод 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны 95 тоотоор

 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны мэдээлэл гаргуулах тухай  07/3256 тоотод This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар  тус тус хариу өгч, хамтран ажиллалаа.

 

Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн:

 

3.1.        Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хийсэн ажил, үр дүн.

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соёл урлагийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, иргэдэд “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх нийслэлийн хүн амд соёл урлагаар үйлчлэхэд чиглүүлж, үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” үүргээ амжилттай зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ирлээ.

 Тус зорилтын хүрээнд нийслэл, хөдөө орон нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, уран бүтээлчид, урлагийн байгууллага, иргэдийн тоглолт, арга хэмжээний захиалгыг урьдчилан авч, сар бүр зохион байгуулах ажлын график гарган ажиллаж, давхардсан тоогоор  236 гаруй удаагийн соёл урлагийн үзвэр, үйлчилгээ, хурал зөвлөгөөн хийж,  300  мянга гаруй хүнд үйлчиллээ. Үүнд: Маск продакшны шилдгийн шилдэг тоглолт, Хас банкны тайлангийн хурал, Хүмүүнлэгийн их сургуулийн оюутнуудад  Чойжамц хамбын уншсан лекц, Цагаан сард зориулсан “Далай дээрхи торгоны зам” тоглолт, Ахмадуудад зориулсан хандивын тоглолт, “Түүхэн эрхмүүдийн цадиг” номын нээлт, Морин хуур наадмын шагнал гардуулах ёслол, Энх мэндийн хадаг, Супер ээж  хошин шоу тоглолт,”Баатар Аюуш” дуу төрсний 60 жилийн ойд зориулсан уулзалт,Нийслэлийн цэргийн баярт зориулсан хурал, концерт, ЗХЖШтабаас зохион байгуулсан цэргийн баяр, Наруызийн баяр, Улсын филармонийн гала концерт, ОСНАА контор ажил мэргэжлийн баримтат кино, Золушка оюутны дипломын ажил, Мөрөөдлийн театрын “Мөрөөдлийн баг дэлхийг аварна” тоглолт, Нийслэлийн эдийн засгийн форум, Олон улсын хэл соёлын наадам, МУГЖ бүжигчин А. Даваахүүгийн “Хүлэг минь бүжиг минь” тоглолт, Эх дэлхийгээ хайрла тоглолт, 22 жилийн дараа лекц үдэшлэг, Ялалтын 70 жилийн ойн баярын хурал концерт, Дуучин Дэлгэрбаярын концерт, Шри шри амьдрах ухаан бясалгалын лекц, Нийслэлийн татвар төлөгчдийн шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ, Ротари клубын 20 жилийн ойн арга хэмжээ, Эмоци хамтлагийн 2 жилийн ойд зориулсан тоглолт, “Ач” АУИС-ын диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа,Теньши компаниас зохион байгуулсан лекц, ИНЕГ-ын 90 жилийн ойн баярын хурал концерт, МУГЖ Ө.Уянга, Буриадын АЖ Н.Мөнхзул нарын хамтарсан “Бахархал” концерт, Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн баярын хурал концерт, Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын өдрийн арга хэмжээ, ОБЕГ-ын 90 жилийн ойн баярын хурал, Хятадын Ардын Чөлөөлөх армийн дуу бүжгийн чуулгын тоглолт, Хятадын циркын тоглолт, морин хуурын чуулгын “Монголын сайхан орон” тоглолт, Авто тээврийн салбарын 90 жилийн ойн хүндэтгэлийн концерт, Улсын прокурорын 85 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт, Маск продакшны “Бусдын хайрыг хүндэл” хошин шоу тоглолт, Чөлөөлөх дайны 70 жилийн ойн баярын хурал концерт, Улсын төв I эмнэлгийн90 жилийн ойн хурал концерт, Сөүлийн соёлын өдрүүдийн концерт, Хубилай хааны 800 жилийн ойд зориулсан эсгий туургатны Алунгоо олон улсын наадам, Х түц хамтлагийн “Дуулиант хэрэг” хошин шоу тоглолт, Нийслэлийн ахмадын баярт зориулсан концерт, Чингэлтэй дүүргийн багш нарын баярт зориулсан концерт, Нийслэлийн багш нарын баярын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,Шинэ монгол сургуулийн 15 жилийн ойн баярын концерт, Хан-Уул дүүргийн 50 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт,  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт, Лувсаншаравын нэрэмжит хүүхдийн найрал дууны наадам, Нийслэлийн өдөрт зориулсан “Эх орны –Эх орон” концерт, БНЭУ Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойд зориулсан хөгжимчдийн тоглолт, Увс аймгийн I дунд сургуулийн “Цэнхэр хязгаарын багачууд” тоглолт, СХД-ийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн ойн баярын хурал концерт, Шинэ үе продакшны “Шилдгийн шилдэг” хошин шоу тоглолт, “Хөршийн холбоо хяналт “ уулзалт зөвлөгөөн, “Гоёл-2016” наадам, Монгол кино үйлдвэрийн 80 жилийн ойн баярын арга хэмжээ  зэргийг амжилттай сайн зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн өөрсдийн санал санаачлагаар Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойн баяраар мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын шилдэг уран бүтээлийн “Эх орны эх орон” концертыг 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны 15 цагаас амжилттай зохион байгууллаа.

Тоглолтонд  МУАЖ А. Долгор, МУАЖ.Д.Самбуу, МУГЖ С.Бархас, МУГЖ Г.Жаргалсайхан, МУГЖ Б.Сарантуяа, МУГЖ Н.Амгалан,  МУГЖ Ө. Уянга, МУГЖ У. Далантай, дуучин, ЦДБЭЧ-ын гоцлол дуучид Б.Батбаатар, Р. Амартөр, Улаанбаатар чуулгын гоцлол дуучин Ж.Буянтогтох, ДБЭТ-ын гоцлол дуучин О.Хүрэлбаатар, эстрадын дуучин С. Наран, Нюанс хамтлаг, “Шар айраг” хамтлагийн дуучин Г.Ганхүү, зохиолын дуучин Б.Болд, Э.Чулуунчимэг, Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрын балетын бүжигчид,   Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулгын бүжигчид, найрал дуучид, Улсын филармонийн  Морин хуурын чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын симфони найрал хөгжим  нийт 600 гаруй уран бүтээлчид оролцлоо.

Уг тоглолт нь 4 дэхь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж ерөнхий найруулагчаар МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор, концертын захирлаар МУУГЗ Б.Байгалмаа, зөвлөхөөр Төрийн хошой шагналт, МУАЖ Н. Жанцанноров ажиллалаа.   

 Үзэгчдийн их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөө, ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техник тоног төхөөрөмжийн чанар, ажлын бэлэн байдлыг сайтар ханган, байгууллага уран бүтээлчидтэй гэрээ байгуулан төлбөрийг цаг хугацаанд нь барагдуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулан ажиллалаа. 

3.2.        Байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох, өмчийн ашиглалтыг сайжруулах талаар:

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түрээслүүлэх, соёл урлагийн арга хэмжээнд төлбөртэй ашиглуулах зорилтоо хангалттай хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тухайлбал:

2015 онд түрээслэгч байгууллагуудаас ирсэн санал хүсэлтийг хугацаанд барагдуулж,  өвлийн халаалтын улиралд дулаан, сантехник цахилгааны доголдолгүй, аваар осолгүй ажиллалаа. 4 дүгээр сарын 1-нд салхивч, 5 дугаар сарын 1-нд халаалтаа хааж графикт төлөвлөгөөний дагуу урсгал засварыг хийлээ.

Үүнд: 2015 оны 5 сарын 16-наас 6 дугаар сарын 1 хүртэл шугамын зогсолтын үеэр хаалт арматуруудад техник үйлчилгээ хийн, усны тоолуур, манометрүүдийг баталгаажуулж, D20 -ын 80 м, D25-ын 80 м, D50-ын 40 м шугамыг тус тус шинээр сольж, борооны үеэр ус гоожиж байгаа дээврийн хэсгүүдэд хар цаас наах, шаваас чигжээс, хэсэгчилсэн засварын ажлуудыг гүйцэтгэлээ.   /тохижилтын ажлын тайлан/

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  1 дүгээр давхрын жижиг коридорт засвар хийж дуусгалаа.

“Г” хэсгийн орох хаалганы  чулуун шат, довжооны хагарсан унасанг засаж шинээр 25 м 2 хар чулуу наах ажлыг гүйцэтгэлээ

Мөн “А” хэсгийн урд талын 3 дугаар давхрын ажлын 4 өрөө, нийтийн эзэмшлийн коридорт их засвар хийж хана, шал тэгшлэх, шалны хулдаас наах, таазны хүрээ хийж эмульсдэх, ханад обой наах, гэрэлтүүлэг шинэчлэх зэрэг ажлуудыг манай ажилчид өөрсдийн хүчээр чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.

Подвалын хана тааз тэгшилж замаск татан эмульс будаг хийлээ.

 

3.3.        Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлтийн тухай.

 

Манай байгууллага түрээсийн буюу үзвэр үйлчилгээ, арга хэмжээний орлогоор үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг  бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, үр дүнгийн гэрээний хүрээнд зардал гарган, төсвийн санхүүжилтийг үр ашигтай зарцуулж, санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэж, хуулийн хугацаанд тайлагнаж ирлээ.

Өргөө нь НӨХГ-тай өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. “Б”,”Г” хэсгийн ажлын байрыг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2010 оны 26 дугаар тогтоолоор батлагдсан түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг баримтлан түрээсийн гэрээ байгуулж, НӨХГ-аар хянуулж, баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

Түрээслэгч төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь иргэн зэрэг 44 байгууллага, иргэдтэй  түрээсийн гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу биелэлтийг хангуулж, 2015 онд  743 сая 879 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааны зардлаа санхүүжүүлж,  нийслэлийн төсөвт 110 сая төгрөг төвлөрүүллээ.

 

Дөрөв. Байгууллагын үйлчилгээний ил тод байдал.

4.1.        Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хангаж, төсвийн хөрөнгийн батлагдсан төлөвлөгөө, зарцуулалтын сар улирлын мэдээ, тайлан балансыг цахимаар Нийслэлийн төрийн санд өгч, байгууллагын сайтад тавьж нийтэд толилуулж,  ирлээ.

4.2.        Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж,  дараах ажлуудыг хийж, хэвшүүллээ. Тухайлбал: 

Цаг үеийн мэдээллийн самбарыг байнгын ажиллагаатай болгож өдөр тутмын ажил, тоглолтын график, ажлын дуудлага байрлуулж өдөр, тутмын шинэ мэдээ мэдээллээр хангаж,  байгууллагын сайтыг тогтмол ажиллуулж хэвшүүлснээс гадна  үйлчилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах зорилгоор санал, хүсэлт, сэтгэгдлийг нийтийн ариун цэвэр, угтах үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтны харилцааны соёлын чиглэлээр сэтгэл ханамжийн асуулгыг цахимаар  авч байна.

Байгууллагын 32 байршилд суурилуулсан камерээр үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьснаар тайзан дээр зохион байгуулагдаж байгаа тоглолт, арга хэмжээ нь дотоод сүлжээгээр дамжин, визитний 3 өрөө, даргын өрөө, зохион байгуулагчийн өрөө, “А”,”Г” хэсгийн  жижүүрүүдийн байр, жүжигчдийн 4 өрөө , тайзны 2 талын карманы өрөө зэрэгт  шууд дэлгэцээр гарч, хянагдаж, уран бүтээлчид ч тоглолтын хөтөлбөрийн дагуу өөрийн дарааллыг жүжигчдийн өрөөний дэлгэцнээс хардаг ажиллагаанууд тогтмолжиж хэвшлээ.

 

“Үйлчилгээний ажилтны алтан дүрэм”-ийг ажилдаа хэвшил болгон чанд сахин ажиллаж  мөн үзэгчдийн танхимд хог хаяхгүй байх, соёлтой үзэгчийн эрхэмлэж явах зүйлийн талаар санамж бичүүлж тоглолт арга хэмжээ эхлэхийн өмнө узелээр танхимд уншуулж сурталчилж байна.

 “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж, тамхи мансуурлын хор уршгийн талаар видео шторкыг тоглолт эхлэхийн өмнө сурталчилж ажиллаж ирлээ.

Үзэгч олон түмэн, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн байдлыг мэдэхийн тулд арга хэмжээ, тоглолт бүрийн дараа үйлчилгээний талаар санал, хүсэлтийг нь авах ажиллагааг хэвшүүлсэн болно.

 

Тав. Байгууллагын цаг үеийн ажлын

шаардлагаар хийсэн ажлын үр дүн.

 

5.1.        Ажиллагсдын нийгмийн асуудлын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

ü  Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас харъяа газруудынхаа дунд зохион байгуулсан, Багахангай дүүрэгт  явуулсан биеийн тамирын арга хэмжээнд гар бөмбөг, ширээний теннис, дардас, олс таталтын төрлөөр багаа бэлтгэл хангуулан амжилттай сайн оролцлоо.

ü  Тэргүүний ажилтнууд Инженер техникийн албаны дарга Ж. Дуламжав “Алтан гадас” одонгоор, кип автоматикийн техникч Д.Ганбат, дулааны диспетчер А.Санжаажав нар “Хөдөлмөрийн хүндэт” медалиар тус тус шагнагдлаа.

 

ü  2015 оны 1 дүгээр сарын 12-нд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт” сургалтанд М.Ариунаа, Д.Энхмаа, 4 дүгээр сарын 3-нд Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан   “Нийтийн үйлчилгээний чанар ба соёл” сургалт, 6 дугаар сарын 10-нд Нийслэлийн Эдийн Засаг Хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Улаанбаатар хотын хөгжлийн санхүүжилт” семинарт Ж.Дуламжав, 6 дугаар сарны 19-нд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангах нь” сургалтанд Е.Мөнхгэрэл, Ц.Пүрэвсүрэн нар, 6 дугаар сарын 18-нд Нийслэлийн Мэдээлэл Технологийн Газраас зохион байгуулсан “Ухаалаг Улаанбаатар” сургалтанд Д.Мөнхбаяр нарыг хамрууллаа.

 

ü  2015 оны 8 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагдсан мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын соёлын ажилтны сургалтанд тооцооны нягтлан бодогч Ө. Цолмон хамрагдлаа.

 

ü  Протек ХХК болон ”Yamaha Music Corporation Japan” –ын  япон мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулсан 2015 оны 11 дүгээр сарын 23,24-ний өдрүүдэд мэргэжлийн дууны шинэ тоног төхөөрөмжийг танилцуулах, дуу бичлэг, телевизийн дууны инженер техникчдэд зориулсан “Pro Audio” семинарт дууны инженер А.Цогбаяр , засварчин Д.Доржготов нар оролцлоо.

 

ü  Нийслэлийн санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Аглаг бүтээлийн хийд хүрэх явган аялалд М.Ариунаа, Ц.Пүрэвсүрэн нар идэвхитэй сайн оролцсон.

 

ü  Нийслэлийн харъяа байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан урлагийн наадамд ахлах нягтлан бодогч М.Ариунаа, тооцооны нягтлан бодогч Ө.Цолмон, Ц.Пүрэвсүрэн, нярав Д.Энхмаа нар амжилттай оролцлоо.

ü   Үйлчлэгчээр Ц.Золзаяа, Э.Алтанцэцэг, Б.Урангоо, Э.Цэцэгдэлгэр , А.Золзаяа , зохион байгуулагчаар Д.Энхмаа нарыг тус ажилд авч ажлын байраар хангалаа.

 

 

                                                                                  СОЁЛЫН  ТӨВ ӨРГӨӨ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2016 ОНЫ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТАЙЛАН

Нэг. Соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлогын

хэрэгжийлтийн үр дүн

Өргөө нь Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Засгийн Газраас батлагдсан төсөл хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан  “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн  үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” зорилтууд, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөхөөр батлагдсан дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлж ирлээ.  Тухайлбал:

1.     Төрийн албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн баталсан "Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ээ  үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ирлээ.  

2.     Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар Соёлын төв өргөөний галын аюулгүй байдлыг хангах болон болзошгүй гал түймэртэй тэмцэх журам”, “Болзошгүй гал түймрийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зааврын дагуу НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, өгөгдсөн зөвлөгөөг байнга хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

3.     МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл чийрэг монгол хүн” хөтөлбөр, “Аюулгүй амгалан-Улаанбаатар” зорилтын хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал:

Шинээр батлагдсан “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж ажилласнаас гадна өөрийн ажиллагсад, түрээслэгчдийг архи, тамхинаас гарахыг уриалж, архи, тамхинаас үүдэн гарах хор уршгийг сурталчлах, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гэр хороололд амьдардаг ажиллагсдыг “Утаагүй зуух” төсөлд хамруулах, ажилчдын ажлын байрны тав тухыг хангаж, өрөөнүүдийг засаж тохижуулах, Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтран байгууллагын ажиллагсдын дунд биеийн тамир, спортын уралдаан  зохион байгуулах, Улаанбаатар залуусын оролцоо ТББ-ын дэргэдэх UB hiking clubт нэгдэж  долоо хоног бүрийн ням

гаригт уулын алхалтад оролцох зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

 

4.     Түрээслэгч байгууллагуудын галын аюулгүй байдлыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаад байнгын хяналт тавьж, үзэгчдийн их танхим, тайзан дээр пиротехникийн хэрэгсэл хэрэглүүлэхгүй боллоо.

5.     Төрийн удирдлагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар тодорхой ажлыг хийлээ.

 

Хоёр: Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн.

2.1.         Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт:

ü  ”Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, байгууллагын болзошгүй гамшиг ослын аюулгүй байдлыг хангах дүрмийг шинэчлэн урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

ü  Захиргааны зөвлөлийн хурлыг хуваарийн дагуу хийж, 2016 оны боловсон хүчний тушаалыг цахимд оруулж дуусгалаа. Өргөдөл гомдлын Smart city-д холбогдож ажилд орохыг хүссэн 6 өргөдөл, ажлаас гарахыг хүссэн 2, буцалтгүй тусламж хүссэн 3 өргөдлийн тайлангаа өглөө.

ü  Сар шинийн баяр, улсын баяр наадам, шинэ жилийн баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр гаргаж байгууллагын захирлаар батлуулан томилж  дээрхи өдрүүдэд техникийн болон ямар нэгэн саад гэмтэл, аваар осол гарсангүй хэвийн ажиллагааг ханган ажиллалаа.

 

2.2.         Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт. Тухайлбал:

ü  Барилгын дээврийн хог хаягдлыг сар бүр цэвэрлэж байна. Цасны болон цаг үеийн цэвэрлэгээний ажлыг 4 удаа зохион байгуулж, уг ажилд түрээслэгч байгууллагуудыг татан оролцуулж, хэвшүүллээ.

*       Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь 2016 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10-13 цагийн хооронд их цэвэрлэгээ  хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: байгууллагын эргэн тойрны  явган хүний зам талбайн хог хаягдал дагтаршсан мөс, хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, гадна шат довжоонд наасан хуулгыг хуулж, цонх, хаалга, гадна фасатыг угааж цэвэрлэсэн бөгөөд ”А”,”Г” хэсгийн гадна талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 15 гаруй ажиллагсад идэвхитэй хамрагдлаа.

 

*       Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь 2016 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10-13 цагийн хооронд их цэвэрлэгээ  хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: байгууллагын эргэн тойрны  явган хүний зам талбайн хог хаягдал , хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, цонх, хаалга, гадна фасатыг угааж цэвэрлэсэн бөгөөд ”А”,”Г” хэсгийн гадна талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 15 гаруй ажиллагсад идэвхитэй хамрагдлаа.

 

*       Нийслэлийн Соёлын төв өргөө нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09-12 цагийн хоорорнд их цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Байгууллагын эргэн тойрны явган хүний зам талбайн хог хаягдал дагтаршсан мөс, хогийн цэгийн хаягдлыг цэвэрлэлээ Цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 50 гаруй ажиллагсад идэвхитэй  хамрагдлаа.

 

ü  Гадна талбайн үйлчлэгчийн ажилд байнга хяналт тавьж, ажиллаж байна. Үзэгчдийн орох төв хаалганы дэргэд 12 ширхэг цэцгийн мандал хийж тавилаа.

 

2016 онд ирсэн хариутай  албан тоотуудын биелэлтийг хангаж, хариутай бичгийн хариуг  цаг тухайд нь өгч, шийдвэрлэж хэвшлээ.  Тухайлбал:

Мэдээллийн технологийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 05-ны  судалгаа авах тухай 02/04 тоотод 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 02 тоотоор

            Соёл урлагийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны  статистикийн мэдээ, тайлан ирүүлэх тухай 01/09 тоотод 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны 03 тоотоор

            Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний дансны мэдээлэл тулган баталгаажуулах тухай 06/342 тоотод 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны 05 тоотоор

            Сүхбаатар дүүргийн дэргэдэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 2016 оны 02 дугаар сарын 20-ны их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 28 тоотод 2016 оны 02 дугаар сарын 20-нд This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар

            Сүхбаатар дүүрэг засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогын тухай 3/1219 тоотод 2016 оны 05 дугаарын сарын 05-ны 15 тоотоор,

             Мэдээллийн технологийн газрын 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны судалгаа ирүүлэх тухай 01/324 тоотод 2016 оны 06 дугаар сарын 24-нд This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар

Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны засаг дарга 2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны судалгаа гаргуулах тухай 128 тоотод 2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны 23 тоотоор тус тус хариу өгч, хамтран ажиллалаа

Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн:

 3.1.         Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хийсэн ажил, үр дүн

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соёл урлагийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, иргэдэд “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх нийслэлийн хүн амд соёл урлагаар үйлчлэхэд чиглүүлж, үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” үүргээ амжилттай зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ирлээ.

 Тус зорилтын хүрээнд нийслэл, хөдөө орон нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, уран бүтээлчид, урлагийн байгууллага, иргэдийн тоглолт, арга хэмжээний захиалгыг урьдчилан авч, сар бүр зохион байгуулах ажлын график гарган ажиллаж, давхардсан тоогоор  212 удаагийн соёл урлагийн үзвэр, үйлчилгээ, хурал зөвлөгөөн хийж,  200 мянга гаруй хүнд үйлчиллээ. Үүнд: Нутаг нутгийн аялгуу орон нутгийн уран бүтээлчдийн уулзалт,

Хамтын хүч-нутгийн хөгжил үндэсний чуулган,

Морин хуур наадам, “Болор цом” яруу найргийн наадмын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,

УДБЭТ-ын гоцлол дуучин Гомбо-Очирын “Өвөрмөц-2” концерт,

“Х” түц хамтлагийн Шилдгийн шилдэг хошин шоу тоглолт,

 Шри шри амьдрах ухаан лекц,

 Маск продакшны “”Амьдрал өөрөө аз жаргал” хошин шоу тоглолт,

СБД-ийн Одонт ээжүүдийн уулзалт,

Ил тод нээлттэй-Улаанбаатар 1000 сэтгүүлчийн форум,

МУАЖ Долгорын “Сарангоо” концерт,

“Ээждээ бичсэн захидал” улсын VIII уралдааны шалгаруулалт,

МУГЖ Уранчимэгийн “Хүүхэн хүний хүслэн” концерт,

Ерөнхийлөгчийн ивээл доор 1000 одонтой ээжүүдийн чуулган,

МУГЖ Далантай, Эрдэнэцэцэг нарын “Сэтгэлийн үг ”концерт,

Барилгын цэргийн 85 жилийн ойн хүндэтгэлийн хурал,

Нийслэлийн цэргийн баярт зориулсан арга хэмжээ,

Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойд зориулсан концерт,

Казак ард түмний Наурызын баярт зориулсан тоглолт,

Говь тал концерт,

Удирдах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо эмэгтэйчүүдийн чуулган,

Оюутны дипломын ажил, МУГЖ Сарантуяагийн төрсөн өдрийн тоглолт,

“Зөв Монгол хүүхэд” боловсролын үндэсний чуулган, Эмоци продакшны

“Амьдрал өөрөө шоу” хошин шоу тоглолт,

АНУ Чикагогийн их сургуулийн продюссор улс төр судлаач, эдийн засагч Жеймс А Робинсоны “Хөгжих үү хөглөрөх үү” лекц,

Олон улсын сувилагчдын өдрийн чуулга уулзалт,

Олон улсын хэл соёлын XIV их наадам “Хорвоогийн олон өнгө” олон улсын хүүхдийн тоглолт, 

Төрийн соёрхолт МУУГЗ хөгжмийн зохиолч Шаравын  2 дууны танилцуулга,

Зууны манлай бүжиг дэглээч Сэвжидийн 100 жилийн ойд зориулсан онол практикийн хурал,

Нийслэлийн багш нарын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,

 Рио-2016 олимп суртчилах цуглаан,

ӨМӨЗО-ны соёлын өдрүүдийн тоглолт,

Х түц хамтлагийн “Бид амьдралд хайртай” хошин шоу тоглолт,

Цэдэнбал-100 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн концерт,

Тулгар төрийн 2225, Их Монгол улсын 810, Ардын хувьсгалын 95 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын төрийн хүндэтгэлийн концерт,

Эмоци продакшны “Аз жаргалыг шийрлэ” хошин шоу тоглолт,

НААҮ-ний салбарын 85 жилийн ойн баярын хурал,концерт,

Нийслэлийн 377 жилийн ойд зориулсан хүүхдийн найрал дууны 24 дүгээр наадам,

Нийслэлийн 377 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт,

Х түц хамтлагийн “Төсөөллөөс ч дээгүүр” хошин шоу тоглолт,

Далай багшийн уулзалт,

Улс тунхагласны өдөрт зориулсан баярын концерт,

Нюанс хамтлагийн 15 жилийн ойн тоглолт,

Гоёл-2017 наадмын шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ,

Улсын филармонийн шинэ жилд зориулсан тоглолт,

Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар,

Дээд шүүхийн тайлангийн хурал зэргийг дурдаж болно.   

 

Нийслэлийн 377 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн концертонд мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театр, Улсын Филармонийн симфони оркестр, Баян Монгол чуулга, Хөгжим Бүжгийн Коллеж, Соёл-Эрдэнэ, Өргөө хамтлаг, хөдөө орон нутгаас Сэлэнгэ, Эрдэнэт хотын уран бүтээлчид, эстрадын залуу дуучид, Монгол-Оросын хамтарсан Улсын тэргүүний   3-р сургуулийн сурагчид нийлсэн 500-аад уран бүтээлчдийн хамтарсан концерт хийж гүйцэтгэлээ. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын уран бүтээлийн номерыг байгууллага болгон дээр нь очиж үзэн сонголтыг хийж өөр өөрийн байран дээр нь сургуулилтыг хийлгэсэн.  Гоцлол дуучдын номеруудыг Улсын Филармонийн байран дээр хөгжимтэй 3 удаа нэгтгэн сургуулилт хийлгэн өөрийн тайзан дээр 10 дугаар сарын 28, 29-нд нэгдсэн сургуулилтыг хийсэн.

Баярын хурлын фоны скизийг Төрийн соёрхолт зураач Болд,   Sound of Mongolia компаний дизайнер Гэрлээгээр хийлгэн Нийслэлийн  Тамгын  газрын дарга Отгонбаяраар батлуулан ажилласан. Концертыг  МУСГЗ Д.Цоодол хөтөлсөн.

            Концертыг шинэлэг хэлбэрээр хийхийн  тулд Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Ж.Дамдинцэрэнтэй концертын номеруудын санал солилцон залуучуудын сонирхол татсан уран бүтээл болон залуу уран бүтээлчдийг түлхүү оруулж ажиллалаа. Мөн уран бүтээлийн чанарыг сайжруулахын тулд усан оргилуурын скизыг гаргаж батлуулан шинээр хийж гэрэл, цэцгээр чимэглэн ажилласан нь үзэгчдийн санаанд нийцсэн сайн бүтээл боллоо гэсэн үнэлгээ авсан. Концертын номеруудтай  уялдуулан шторк  хийлгэн дэлгэцэн дээр гаргасан. Концерт маань нийслэлийн удирдлагаас Төрийн концертоос илүү сайн бүтээл боллоо гэсэн сайшаалын үг сонссонд бид баяртай байна .  Энэ концертыг хийхэд Соёлын төв өргөөний нийт хамт олон сэтгэл зүрхээрээ гар нийлэн хамтарч нэгэн сэтгэлээр ажиллалаа.

Концертын продюссероор  Соёлын төв өргөөний  захирал МУУГЗ Б.Байгалмаа

Найруулагчаар МУУГЗ Ё.Цэрэндолгор 

Зөвлөхөөр Төрийн  хошой шагналт МУАЖ Жанцанноров   ажиллалаа.

 

 

 Үзэгчдийн их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөө, ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техник тоног төхөөрөмжийн чанар, ажлын бэлэн байдлыг сайтар ханган, байгууллага уран бүтээлчидтэй гэрээ байгуулан төлбөрийг цаг хугацаанд нь барагдуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулж уран бүтээлчид, найруулагч нараас өндөр үнэлэлт авч  ажиллалаа. 

 3.2.         Байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох, өмчийн ашиглалтыг сайжруулах талаар:

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түрээслүүлэх, соёл урлагийн арга хэмжээнд төлбөртэй ашиглуулах зорилтоо хангалттай хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тухайлбал:

2016  онд түрээслэгч байгууллагуудаас ирсэн санал хүсэлтийг хугацаанд барагдуулж,  өвлийн халаалтын улиралд дулаан, сантехник цахилгааны доголдолгүй, аваар осолгүй ажиллалаа. 4 дүгээр сарын 1-нд салхивч, 5 дугаар сарын 1-нд халаалтаа хааж Нийслэлийн засаг даргын 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/599 тоот захирамжийн дагуу төлөвлөгөөт урсгал засварыг хийж өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулж 10 дугаар сарын 1-нд халаалтаа авч ажиллалаа.

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор тасалбар түгээгүүрийн хэсэгт  засвар хийж дуусгалаа. “Г” хэсгийн барилгын урд талын хана, баганыг эмульсдэж, баганын шар төмрийг боронзоор будаж 2 ширхэг бүргэд хаалга шинээр солилоо.

“Г” хэсгийн гадна талын 5 хаалгыг шинэчилснээр дулаан хадгалалтыг сайжруулж,  дуу чимээг намсган тохитой байдлыг хангалаа.

 

 

“Г” байрны 4 дүгээр давхрын нийтийн эзэмшлийн коридорын тааз, хананд замаск татаж, эмүльсдэн шалны паркет, гэрэлтүүлгийг шинэчлэв.

 

“А” байрны 3 дугаар давхрын 302 тоот өрөөний тааз эмүльсдэж, обой сольж, паркет шинэчлэв.

 

“Г” байрны 5 дугаар давхрын 156.1 м 2 талбайтай 509-515 тоот өрөөнүүдэд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 180 м 2 талбайтай 516-524 тоот өрөөнүүдэд Нийслэлийн Үйлдвэрлэл инновацийн газар, 8 дугаар давхрын 100 м 2 талбайтай 809-813 тоот өрөөнүүдэд Авто худалдааны цогцолбор ОНӨААТҮГ, 4 дүгээр давхрын 15 м 2 талбайтай 423 тоот өрөөнд Үртсэн шахмал түлшний НӨҮГ, 12 дугаар давхрын 70 м 2 талбайтай 1201-1203 тоот өрөөнүүдэд Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ, Налайхын барилгын үйлдвэр технологийн ОНӨҮГ 4 дүгээр давхрын 32 м 2 талбайтай 401,407   тоот өрөөнүүдэд шилжин суурьшсан нийслэлийн харъяа газруудын   үйл ажиллагаа явуулахад төрийн албан хаагчийн ажиллах орчны норматив хэмжээ, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж өглөө.  

3.3.         Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлтийн тухай.

Манай байгууллага түрээсийн буюу үзвэр үйлчилгээ, арга хэмжээний орлогоор үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг  бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, үр дүнгийн гэрээний хүрээнд зардал гарган, төсвийн санхүүжилтийг үр ашигтай зарцуулж, санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэж, хуулийн хугацаанд тайлагнаж ирлээ.

Өргөө нь НӨХГ-тай өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. “Б”,”Г” хэсгийн ажлын байрыг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2010 оны 26 дугаар тогтоолоор батлагдсан түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг баримтлан түрээсийн гэрээ байгуулж, НӨХГ-аар хянуулж, баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

2016 оны Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг  НӨХГ-ын тушаал шийдвэрийн биелэлт, хөрөнгийн хөдөлгөөний талаар, Санхүүгийн тайлан, хөрөнгийн бүртгэл, хөтлөлт тайлагналт, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт, түрээсийн төлбөр тооцоо гэсэн үзүүлэлтээр дүгнүүлж 100 хувийн оноо авч ажиллалаа.

Түрээслэгч төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь иргэн зэрэг 42 байгууллага, иргэдтэй  түрээсийн гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу биелэлтийг хангуулж, 2016 онд 1567740400   төгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааны 1202740400 төгрөгийн зардлаа санхүүжүүлж, нийслэлийн төсөвт 362000000  төгрөг төвлөрүүллээ.

 Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний 2000-2016 онд бүрдүүлсэн орлого, төсөвт төвлөрүүлсэн, үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн

тооцоо

                                                                                                                                                      /мян.төг/

 

Д/д

 

Он

 

Нийт бүрдүүлсэн орлого

 

Зарлага

 

 

Захирамжаар

 

Төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө

 

Хувь

Зардал санхүүжүүлэх

Төвлөрүүлсэн орлого

1

2000

518223.9

376666.6

171419.7

 

188595

110.0

2

2001

608440.8

576733.0

176391.7

10,500.0

212367.5

120.4

3

2002

544884.7

544884.7

185524.8

16,950.0

195319.2

105.3

4

2003

575587.7

496433.9

206400.0

43,000.0

218061.0

105.6

5

2004

740548.6

708514.7

210993.7

24,050.0

285760.0

135.4

6

2005

895293.8

856616.4

263699.4

87,150.0

280484.4

106.4

7

2006

1008290.4

929403.2

345291.8

98,350.0

357602.0

103.6

8

2007

1252101.3

1050507.7

270000.0

6,225.0

463056.9

171.5

9

2008

1073833.4

1100407.2

364449.2

50,750.0

364508.2

100.0

10

2009

970330.3

1017699.4

249340.6

74,400.0

250000.0

100.3

11

2010

1182217.3

1108227.8

280006.2

88,750.0

280000.0

100.0

12

2011

1995135.4

1239008.6

298428.8

78,575.0

298428.8

100.0

13

2012

1681131.3

1782669.5

304031.9

44,162.5

450000.0

148.0

14

2013

1752057.2

1372057.0

380000.0

147,500.0

380000.0

100.7

15

2014

1659664.4

1252664.4

407000.0

104,500.0

407000.0

100.2

16

2015

1580607.1

1157707.1

422900.0

89,500.0

422900.0

100.2

17

2016

1564740.4

1202740.4

362000.0

      102,000.0

362000.0

100.3

 

Дүн

19603088.0

16772941.6

4112977.8

   1,066,362.5

4631183.0

1,908

     

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний 2000-2016 онд бүрдүүлсэн орлого, төсөвт төвлөрүүлсэн, үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн тооцоог графикаар харуулвал:

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН

БИЕЛЭЛТ / 2016 он /

 

Д/Д

 

Захирамж гарсан он сар өдөр

 

Захирамжийн дугаар

 

 

Товч утга

 

 

Биелэлт

 

 

Мөнгөн дүн

 

1.

 

 

 

 

 

 

А/33

 

 

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Ил тод нээлттэй Улаанбаатар 1000 сэтгүүлчийн форумыг 10.00-14.00  цагт зохион байгуулав.Бэлтгэл 3 дугаар сарын 3-ны 22.00-03.00 цагт (форум 4 цаг, сургуулилт 5 цаг)

 

 

 

 

 

6500000

 

 

 

2.

 

 

 

2016.03.04

 

 

 

А/176

 

 

 

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан “Ээждээ бичих захидал” шилдэг захидлын уралдааныг 2016 оны 3 дугаар сарын 6-ны 14.00-17.00 цагт зохион байгуулав. Бэлтгэл 10.00-13.00 цагт  (уралдаан 3 цаг, бэлтгэл 3 цаг)

 

 

 

 

9000000

 

3.

 

2016.02.16

 

А/117

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

 

Монгол цэргийн өдөр,Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойн баярын арга хэмжээг 2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны 13.00-18.00 цагт зохион байгуулав.Бэлтгэл 08.00-12.00 цагт

(арга хэмжээ 5 цаг, бэлтгэл 4 цаг)

 

 

12000000

 

4.

 

2016.05.04

 

А/33

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

НЗДТГ Монголын эдийн засгийн форум төрийн бус байгууллагатай хамтран АНУ-ын Чикакогийн их сургуулийн профессор, улс төр судлаач, эдийн засагч Жеймс А.Робинсоны “Хөгжих үү, хөглөрөх үү” лекцийг 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10.00-12.00 цагт зохион байгуулав. Бэлтгэл 05 дугаар сарын 10-ны 20.00-23.00 цагт (лекц 2 цаг, бэлтгэл 3 цаг)

 

 

 

 

 

3500000

5.

 

 

 

2016.05.09

 

 

 

А/33

 

 

 

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

Саригийн Батчулуун сан, Монголын сувилагчдийн нийгэмлэгтэй хамтран

Хөдөлмөрийн сайдын ивээл дор Монгол улсдаа анх удаа 21 аймаг, 336 сум, 9 дүүргийг хамарсан “1000 сувилагчдийн баяр”-ыг 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны 09.00-14.00 цагт зохион байгуулав.Бэлтгэл 08.00-13.00 цагт  (баярын арга хэмжээ 5 цаг, бэлтгэл 5 цаг)

 

 

 

 

 

15000000

6.

 

 

 

 

А/33

 

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

Улсын баяр наадмын хүндэтгэлийн концертын сургуулилтыг 2016 оны 7 дугаар сарын 03-наас эхлэн 7 дугаар сарын 9-нийг дуустал өдөр бүр  09.00-20.00 цагуудад Хүндэтгэлийн концертыг 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14.00-16.00, 18.00-20.00 цагт 2 удаа зохион байгуулав.(Хүндэтгэлийн концерт 4 цаг, сургуулилт 77 цаг )

 

 

48500000

7.

 

2016.09.13

 

А/33

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

Ю.Цэдэнбалын 100 жилийн ойн арга хэмжээг 2016 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 15.00-18.00 цагт зохион байгуулав.

 

 

7500000

 

ДҮН

 

102000000

 

 

Дөрөв. Байгууллагын үйлчилгээний ил тод байдал.

4.1.         Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хангаж, төсвийн хөрөнгийн батлагдсан төлөвлөгөө, зарцуулалтын сар улирлын мэдээ, тайлан балансыг цахимаар Нийслэлийн төрийн санд өгч, шилэн дансанд тухай бүр байршгуулж, байгууллагын сайтад тавьж нийтэд толилуулж  ирлээ.

4.2.         Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж,  дараах ажлуудыг хийж, хэвшүүллээ. Тухайлбал: 

Цаг үеийн мэдээллийн самбарыг ажилд оруулж өдөр тутмын ажил, тоглолтын график, ажлын дуудлага байрлуулж өдөр, тутмын шинэ мэдээ мэдээллээр хангаж,  байгууллагын сайтыг тогтмол ажиллуулж хэвшүүлснээс гадна  үйлчилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах зорилгоор санал, хүсэлт, сэтгэгдлийг нийтийн ариун цэвэр, угтах үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтны харилцааны соёлын чиглэлээр сэтгэл ханамжийн асуулгыг цахимаар  авч байна.

Байгууллагын 32 байршилд суурилуулсан камерээр үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьснаар тайзан дээр зохион байгуулагдаж байгаа тоглолт, арга хэмжээ нь дотоод сүлжээгээр дамжин, визитний 3 өрөө, даргын өрөө, зохион байгуулагчийн өрөө, “А”,”Г” хэсгийн  жижүүрүүдийн байр, жүжигчдийн 4 өрөө , тайзны 2 талын карманы өрөө зэрэгт  шууд дэлгэцээр гарч, хянагдаж, уран бүтээлчид ч тоглолтын хөтөлбөрийн дагуу өөрийн дарааллыг жүжигчдийн өрөөний дэлгэцнээс хардаг ажиллагаанууд тогтмолжиж хэвшлээ.

“Үйлчилгээний ажилтны алтан дүрэм”-ийг ажилдаа хэвшил болгон чанд сахин ажиллаж  мөн үзэгчдийн танхимд хог хаяхгүй байх, соёлтой үзэгчийн эрхэмлэж явах зүйлийн талаар санамж бичүүлж тоглолт арга хэмжээ эхлэхийн өмнө узелээр танхимд уншуулж сурталчилж байна.

 “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж, тамхи мансуурлын хор уршгийн талаар видео шторкыг тоглолт эхлэхийн өмнө сурталчилж ажиллаж ирлээ. Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах зорилгоор үзэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч хэвшүүлж байна. Судалгаанд 300 үйлчлүүлэгчид оролцсон бөгөөд 6 асуулгын хүрээнд  бид судалгаагаа авсан болно. Санал асуулгын судалгаанаас үзэхэд үзэгчдийг угтах үйлчилгээ, харилцааны соёл, заалны тав тохитой байдал зэрэг асуудлуудыг цаашид анхаарч ажиллах нь зүйтэй үзлээ. Үзэгчдээс ирсэн их танхим хүйтэн, тав тух муутай байна гэсэн санал гомдлын дагуу үзэгчдийн их танхимд 2 ширхэг, нийтийн ариун цэврийн өрөөнд 1 ширхэг  цахилгаанаар ажилладаг халаалтын систем худалдан авч суурилууллаа.

 

 Тав. Байгууллагын цаг үеийн ажлын шаардлагаар

хийсэн ажлын үр дүн

 5.1.         Ажиллагсдын нийгмийн асуудлын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

ü  Онцгой Байдлын Ерөнхий газартай  Спорт заал ашиглах гэрээ байгуулан 7 хоног бүрийн мягмар гаригийн 08.00-10.00 цагт  ажиллагсдаа хамруулан биеийн тамирын тоглолт, дасгал хөдөлгөөн хийж ирлээ. 

ü  “Эрүүл агаар –Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болж бүх нийтээрээ амжилттай оролцлоо.

 

ü  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай 2016 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 2 дугаар сарын 15-ны өдөр захирал, ахлах нягтлан бодогч нар хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ өгсөн.

ü  Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд нөхөж оруулж, 2016 оны мэдээллүүдээ шилэн дансны нэгдсэн системд оруулж цаг хугацаанд нь хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Байгууллагын батлагдсан төсөв сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн харьцуулалт, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээ зэргийг шилэн дансны программд цаг тухайд нь оруулж байсан.

ü  Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас харъяа газруудынхаа дунд зохион байгуулсан, Багануур дүүрэгт  явуулсан биеийн тамирын арга хэмжээнд гар бөмбөг, ширээний теннис, буухиа төрлөөр багаа бэлтгэл хангуулан амжилттай сайн оролцлоо.

ü  Үйлчлэгч Л.Болорчимэг, А.Золзаяа, Т.Байгалмаа нарыг Өргөжих лифт ХХК-ны дэргэдэх лифтчний 45 хоногийн сургалтанд сургаж мэргэжилтэй болгож дэвшүүлэн ажиллууллаа.

ü  Нийслэлийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулах 2016 оны нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад Нийслэлийн Эрүүл  Мэндийн байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудаас бүрдсэн “Валидол” баг УСНББ-ийн стандартын хэрэгжилт, эрүүл мэндийн салбарын НББ-ийн онцлог, бүртгэл хөтлөлт, анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт, санхүүгийн программ хангамжийн үзүүлэх сургалт зохион байгуулсан юм. Уг сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон, тооцооны нягтлан бодогч Ц.Пүрэвсүрэн

 

ü   Нийслэлийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад  СТОУС-ын хэрэгжилт, Ус сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагаа, эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага, харилцан туршлага солилцох үзүүлэх сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон

ü  Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газраас Нийслэлийн харъяа байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого” явуулах журам, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогын маягтыг ашиглах заавар, зөвлөгөө өгсөн сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон, тооцооны нягтлан бодогч Ц.Пүрэвсүрэн

ü  Нийслэлийн Санхүү Төрийн Сангаас харъяа байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд жил бүр зохион байгуулдаг тэмцээн уралдаануудын нэгдсэн дүнгээр Санхүүгийн дайчид баг 1-р байранд орж шилжин явах цом, өргөмжлөл, Улан-Үд хотруу аялах эрхээр шагнууллаа. Санхүүгийн дайчид багийн гишүүд болох ахлах нябо Ө.Цолмон, нябо Ц.Пүрэвсүрэн, нярав Д.Энхмаа, Б.Баярчимэг нар амжилттай оролцлоо. 

ü  Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газраас Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд уг сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон

 

ü  2016 оны 6 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд БСШУЯ-наас зохион байгуулсан Соёлын төвийн удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон

ü  Нийслэлийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Санхүү, төсвийн талаар баримтлах бодлого чиглэл, цаашид анхаарах асуудлууд сургалтанд захирал Б.Байгалмаа, ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон нар тус тус хамрагдлаа.

ü  Манай байгууллагын дуучин МУГЖ Ганбаатарын Ариунбаатар Монгол улсын Засгийн газар, БСШУЯ-ны яамны оны шилдэг уран бүтээлч шалгаруулж гардуулах  “Мөнгөн мод”  арга хэмжээнд оны шилдэг дуучнаар шалгарч цом, мөнгөн шагналаар, Монгол бахархлын өдрөөр Чингисийн одонгоор тус тус  шагнагдлаа. 

ü  2016 оны 12 дугаар сарын 23-нд лифтчин Л.Болорчимэг, үйлчлэгч Ч.Мөнхтогтох нар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр, лифтчин А.Золзаяа БСШУЯ-ны жуух бичгээр, 12 дугаар сарын 28-нд Соёл-Эрдэнэ хамтлагийн хөгжимчин Б.Цолмон МУГЖ цол тэмдгээр, нярав Д.Энхмаа “Алтан гадас” одонгоор, тасалбар борлуулагч Б.Наранцэцэг Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар тус тус шагнагдлаа.

 

 

ü  Монголын бүх ард түмний спортын XIV их наадмын хүрээнд явагдаж буй Сүхбаатар дүүргийн спортын IX наадмын хөл наадмын хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд багаараа амжилттай оролцож III –т шалгаран хүрэл медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

ü  Нийт 64 ажиллагсдаа Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн 9, оношлогоо шинжилгээний 6 төрлийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамрууллаа.

ü  Засгийн газрын 2004 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан төрийн албан хаагчдад тусламж олгох нөхцөл журам, байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу гэр бүл төрөл садны хүн нас барсан 3 хүнд 1000000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олголоо.

ü  Үйлчлэгчээр П.Бямба-Өлзий, Т.Байгалмаа, Э. Жаргал  нарыг тус ажилд авч ажлын байраар хангалаа.

 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг  өргөжүүлэх чиглэлээр.

2016 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр Улан-Үд хотын Дуурийн театрын тайзнаа болсон Дэлхийн нэрт удирдаач Валерий Гергиев удирдсан Маринскийн театрын I оркестрийн тоглолтыг манай байгууллагын 8 ажилтан үзэж сонирхов.

БНСВУ-ын Хүэ хотноо 2 жил тутамд уламжлал болон зохион байгуулагддаг олон улсын ардын урлагийн наадамд “Уурхайчин” соёлын ордны  дуучин Б.Адилбиш, хөөмийч, морин хуурч Д.Бат-Эрдэнэ, бүжигчид Н.Алтанхараа, Г.Мөнгөнсаран, Дундговь аймгийн Төв Халхын Дуулалт жүжгийн театрын дуучин А.Давааням, ёочин хөгжимчин Э.Чимэгсайхан, Өмнөговь аймгийн Хөгжимт Жүжгийн театрын найруулагч Г.Амартүвшин, дуучин Ш.Будсүрэн  нарын бэлтгэл сургуулилтыг өөрийн тайзан дээр хангуулан, албаны дарга У.Урантогос, аж ахуйн дарга Д.Энхмаа нар ахлан  явж  амжилттай сайн оролцлоо.

2016 оны 7 дугаар сард манай байгууллагын урилгаар ӨМӨЗО-ны Ардын гадаадтай нөхөрсгөөр харилцах нийгэмлэгийн дарга, дэд дарга, Хөх хотын 2 дугаар сургуулийн 2 багш, 10 хүүхэд айлчлан Монголын хүүхдийн ордон, Найрамдал зуслан, нийслэлийн 10 жилийн 102 дугаар сургууль зэрэг газруудын үйл ажиллагаатай танилцаж , тоглолт үзлээ.

 ӨМӨЗО-ны Ардын гадаадтай нөхөрсгөөр харилцах нийгэмлэгийн урилгаар Монгол улсаас Увс аймгийн 1 дүгээр 10 жилийн сургуулийн 60 хүүхэд 3 багш, Нийслэлийн 102 дугаар сургуулийн 9 хүүхэд 1 багш, Хөгжим бүжгийн коллежийн 16 хүүхэд 1 багш, Замын –Үүдийн  10 жилийн сургуулийн 10 хүүхэд 2 багш айлчлан Хөх хот, Бугат хот, Ордос хотын хөгжил цэцэглэлт, сургалт сургуулуудийн үйл ажиллагаа, Чингисийн онгон бүтээн байгуулалттай танилцаж 2 орны хүүхдүүдийн хамтарсан тоглолтуудыг зохион байгуулж айлчлаад ирсэн. Уг айлчлалд Ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон, инженер Д.Мөнхбаяр, албаны дарга У.Урантогос, аж ахуйн дарга Д.Энхмаа, үйлчлэгч А.Золзаяа, Г.Амартүвшин нарыг оролцууллаа  

Олон улсын Турк хэлний холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг “Олон улсын хэл, соёлын их наадам”-ын арга хэмжээ манай өргөөнд амжилттай болж өнгөрлөө. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн хэлний авьяастай хүүхдүүдийг хамарсан соёл, урлагийн баяр цэнгүүн болох энэ наадам анх 2003 онд зохион байгуулагдаж 17 орны хүүхдүүд оролцож байсан бол 2014 дэлхийн 140 орноос 2000 гаруй хүүхэд оролцсон байдаг. 

Дэлхийн 140 орны сурагч хүүхдүүдийн эх хэл, соёл заншлаа танилцуулан оролцдог тус үйл ажиллагаа дан Турк улсад зохиогддог байсан бол 2013 оноос хорвоогийн олон өнгийг дэлхийн янз бүрийн газар нутаг, улс оронд хүртээмжтэй хийхээр өөр өөр улс орнуудад зохион байгуулагдаж байгаа билээ. 

XIV дэх Олон улсын хэл соёлын наадмын зорилго нь олон янзын соёл, өв уламжлалыг олон түмэнд таниулан, хамгаалахад оршихоос гадна дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн сурагч хүүхдүүд өөрсдийн соёл, ёс заншлыг зохион байгуулж буй улс орны ард түмэнд танилцуулж, сурталчилдаг. Ингэснээр сурагч хүүхдүүдээр дамжуулан дэлхийн улс үндэстнүүдийг хооронд нь холбож соёлын харилцааг цогцлоох зорилготой ю 

 

АНУ-ын Чикагогийн Их Сургуулийн профессор улс төр судлаач, эдийн засагч Жеймс А Робинсоны “Хөгжих үү Хөглөрөх үү” лекц  өргөөнд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус лекц нь Монголын оюутан залуучуудад зориулагдан хийгдсэн юм. Уг хоёр арга хэмжээг манай хамт олон чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулж хамтран ажилласан байгууллага, найруулагч нараас өндөр үнэлгээ авлаа.

 

СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ ЗАХИРАЛ                           Б.БАЙГАЛМАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛААНБААТАР ХОТ

 

СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2016 ОНЫ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

ТАЙЛАН

 

 

Нэг. Соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлогын

хэрэгжийлтийн үр дүн

 

 

Өргөө нь Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Засгийн Газраас батлагдсан төсөл хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан  “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн  үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” зорилтууд, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөхөөр батлагдсан дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлж ирлээ.  Тухайлбал:

1.     Төрийн албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн баталсан "Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ээ  үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ирлээ.  

2.     Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар Соёлын төв өргөөний галын аюулгүй байдлыг хангах болон болзошгүй гал түймэртэй тэмцэх журам”, “Болзошгүй гал түймрийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зааврын дагуу НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, өгөгдсөн зөвлөгөөг байнга хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

3.     МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл чийрэг монгол хүн” хөтөлбөр, “Аюулгүй амгалан-Улаанбаатар” зорилтын хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал:

Шинээр батлагдсан “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж ажилласнаас гадна өөрийн ажиллагсад, түрээслэгчдийг архи, тамхинаас гарахыг уриалж, архи, тамхинаас үүдэн гарах хор уршгийг сурталчлах, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гэр хороололд амьдардаг ажиллагсдыг “Утаагүй зуух” төсөлд хамруулах, ажилчдын ажлын байрны тав тухыг хангаж, өрөөнүүдийг засаж тохижуулах, Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтран байгууллагын ажиллагсдын дунд биеийн тамир, спортын уралдаан  зохион байгуулах, Улаанбаатар залуусын оролцоо ТББ-ын дэргэдэх UB hiking clubт нэгдэж  долоо хоног бүрийн ням

гаригт уулын алхалтад оролцох зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

 

4.     Түрээслэгч байгууллагуудын галын аюулгүй байдлыг хэрхэн ханган ажиллаж байгаад байнгын хяналт тавьж, үзэгчдийн их танхим, тайзан дээр пиротехникийн хэрэгсэл хэрэглүүлэхгүй боллоо.

5.     Төрийн удирдлагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар тодорхой ажлыг хийлээ.

 

Хоёр: Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн.

2.1.         Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт:

ü  ”Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, байгууллагын болзошгүй гамшиг ослын аюулгүй байдлыг хангах дүрмийг шинэчлэн урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

ü  Захиргааны зөвлөлийн хурлыг хуваарийн дагуу хийж, 2016 оны боловсон хүчний тушаалыг цахимд оруулж дуусгалаа. Өргөдөл гомдлын Smart city-д холбогдож ажилд орохыг хүссэн 6 өргөдөл, ажлаас гарахыг хүссэн 2, буцалтгүй тусламж хүссэн 3 өргөдлийн тайлангаа өглөө.

ü  Сар шинийн баяр, улсын баяр наадам, шинэ жилийн баярын амралтын өдрүүдэд хариуцлагатай жижүүр гаргаж байгууллагын захирлаар батлуулан томилж  дээрхи өдрүүдэд техникийн болон ямар нэгэн саад гэмтэл, аваар осол гарсангүй хэвийн ажиллагааг ханган ажиллалаа.

 

2.2.         Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт. Тухайлбал:

ü  Барилгын дээврийн хог хаягдлыг сар бүр цэвэрлэж байна. Цасны болон цаг үеийн цэвэрлэгээний ажлыг 4 удаа зохион байгуулж, уг ажилд түрээслэгч байгууллагуудыг татан оролцуулж, хэвшүүллээ.

*       Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь 2016 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 10-13 цагийн хооронд их цэвэрлэгээ  хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: байгууллагын эргэн тойрны  явган хүний зам талбайн хог хаягдал дагтаршсан мөс, хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, гадна шат довжоонд наасан хуулгыг хуулж, цонх, хаалга, гадна фасатыг угааж цэвэрлэсэн бөгөөд ”А”,”Г” хэсгийн гадна талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 15 гаруй ажиллагсад идэвхитэй хамрагдлаа.

 

*       Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь 2016 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10-13 цагийн хооронд их цэвэрлэгээ  хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: байгууллагын эргэн тойрны  явган хүний зам талбайн хог хаягдал , хогийн цэгийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, цонх, хаалга, гадна фасатыг угааж цэвэрлэсэн бөгөөд ”А”,”Г” хэсгийн гадна талбайн хог хаягдлыг цэвэрлэлээ. Цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 15 гаруй ажиллагсад идэвхитэй хамрагдлаа.

 

*       Нийслэлийн Соёлын төв өргөө нь 2016 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09-12 цагийн хоорорнд их цэвэрлэгээ хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Байгууллагын эргэн тойрны явган хүний зам талбайн хог хаягдал дагтаршсан мөс, хогийн цэгийн хаягдлыг цэвэрлэлээ Цэвэрлэгээнд манай байгууллагын 50 гаруй ажиллагсад идэвхитэй  хамрагдлаа.

 

ü  Гадна талбайн үйлчлэгчийн ажилд байнга хяналт тавьж, ажиллаж байна. Үзэгчдийн орох төв хаалганы дэргэд 12 ширхэг цэцгийн мандал хийж тавилаа.

 

2016 онд ирсэн хариутай  албан тоотуудын биелэлтийг хангаж, хариутай бичгийн хариуг  цаг тухайд нь өгч, шийдвэрлэж хэвшлээ.  Тухайлбал:

Мэдээллийн технологийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 05-ны  судалгаа авах тухай 02/04 тоотод 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны 02 тоотоор

            Соёл урлагийн газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 06-ны  статистикийн мэдээ, тайлан ирүүлэх тухай 01/09 тоотод 2016 оны 01 дүгээр сарын 18-ны 03 тоотоор

            Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 01 дүгээр сарын 29-ний дансны мэдээлэл тулган баталгаажуулах тухай 06/342 тоотод 2016 оны 02 дугаар сарын 17-ны 05 тоотоор

            Сүхбаатар дүүргийн дэргэдэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 2016 оны 02 дугаар сарын 20-ны их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай 28 тоотод 2016 оны 02 дугаар сарын 20-нд This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар

            Сүхбаатар дүүрэг засаг даргын тамгын газрын 2016 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллогын тухай 3/1219 тоотод 2016 оны 05 дугаарын сарын 05-ны 15 тоотоор,

             Мэдээллийн технологийн газрын 2016 оны 06 дугаар сарын 20-ны судалгаа ирүүлэх тухай 01/324 тоотод 2016 оны 06 дугаар сарын 24-нд This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар

Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны засаг дарга 2016 оны 08 дугаар сарын 15-ны судалгаа гаргуулах тухай 128 тоотод 2016 оны 08 дугаар сарын 16-ны 23 тоотоор тус тус хариу өгч, хамтран ажиллалаа

Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн:

 

3.1.         Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хийсэн ажил, үр дүн.

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соёл урлагийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, иргэдэд “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх нийслэлийн хүн амд соёл урлагаар үйлчлэхэд чиглүүлж, үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” үүргээ амжилттай зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ирлээ.

 Тус зорилтын хүрээнд нийслэл, хөдөө орон нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, уран бүтээлчид, урлагийн байгууллага, иргэдийн тоглолт, арга хэмжээний захиалгыг урьдчилан авч, сар бүр зохион байгуулах ажлын график гарган ажиллаж, давхардсан тоогоор  212 удаагийн соёл урлагийн үзвэр, үйлчилгээ, хурал зөвлөгөөн хийж,  200 мянга гаруй хүнд үйлчиллээ. Үүнд: Нутаг нутгийн аялгуу орон нутгийн уран бүтээлчдийн уулзалт,

Хамтын хүч-нутгийн хөгжил үндэсний чуулган,

Морин хуур наадам, “Болор цом” яруу найргийн наадмын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,

УДБЭТ-ын гоцлол дуучин Гомбо-Очирын “Өвөрмөц-2” концерт,

“Х” түц хамтлагийн Шилдгийн шилдэг хошин шоу тоглолт,

 Шри шри амьдрах ухаан лекц,

 Маск продакшны “”Амьдрал өөрөө аз жаргал” хошин шоу тоглолт,

СБД-ийн Одонт ээжүүдийн уулзалт,

Ил тод нээлттэй-Улаанбаатар 1000 сэтгүүлчийн форум,

МУАЖ Долгорын “Сарангоо” концерт,

“Ээждээ бичсэн захидал” улсын VIII уралдааны шалгаруулалт,

МУГЖ Уранчимэгийн “Хүүхэн хүний хүслэн” концерт,

Ерөнхийлөгчийн ивээл доор 1000 одонтой ээжүүдийн чуулган,

МУГЖ Далантай, Эрдэнэцэцэг нарын “Сэтгэлийн үг ”концерт,

Барилгын цэргийн 85 жилийн ойн хүндэтгэлийн хурал,

Нийслэлийн цэргийн баярт зориулсан арга хэмжээ,

Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойд зориулсан концерт,

Казак ард түмний Наурызын баярт зориулсан тоглолт,

Говь тал концерт,

Удирдах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо эмэгтэйчүүдийн чуулган,

Оюутны дипломын ажил, МУГЖ Сарантуяагийн төрсөн өдрийн тоглолт,

“Зөв Монгол хүүхэд” боловсролын үндэсний чуулган, Эмоци продакшны

“Амьдрал өөрөө шоу” хошин шоу тоглолт,

АНУ Чикагогийн их сургуулийн продюссор улс төр судлаач, эдийн засагч Жеймс А Робинсоны “Хөгжих үү хөглөрөх үү” лекц,

Олон улсын сувилагчдын өдрийн чуулга уулзалт,

Олон улсын хэл соёлын XIV их наадам “Хорвоогийн олон өнгө” олон улсын хүүхдийн тоглолт, 

Төрийн соёрхолт МУУГЗ хөгжмийн зохиолч Шаравын  2 дууны танилцуулга,

Зууны манлай бүжиг дэглээч Сэвжидийн 100 жилийн ойд зориулсан онол практикийн хурал,

Нийслэлийн багш нарын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,

 Рио-2016 олимп суртчилах цуглаан,

ӨМӨЗО-ны соёлын өдрүүдийн тоглолт,

Х түц хамтлагийн “Бид амьдралд хайртай” хошин шоу тоглолт,

Цэдэнбал-100 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн концерт,

Тулгар төрийн 2225, Их Монгол улсын 810, Ардын хувьсгалын 95 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын төрийн хүндэтгэлийн концерт,

Эмоци продакшны “Аз жаргалыг шийрлэ” хошин шоу тоглолт,

НААҮ-ний салбарын 85 жилийн ойн баярын хурал,концерт,

Нийслэлийн 377 жилийн ойд зориулсан хүүхдийн найрал дууны 24 дүгээр наадам,

Нийслэлийн 377 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт,

Х түц хамтлагийн “Төсөөллөөс ч дээгүүр” хошин шоу тоглолт,

Далай багшийн уулзалт,

Улс тунхагласны өдөрт зориулсан баярын концерт,

Нюанс хамтлагийн 15 жилийн ойн тоглолт,

Гоёл-2017 наадмын шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ,

Улсын филармонийн шинэ жилд зориулсан тоглолт,

Шүүхийн Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар,

Дээд шүүхийн тайлангийн хурал зэргийг дурдаж болно.   

 

 

 

 

 

 

Нийслэлийн 377 жилийн ойд зориулсан хүндэтгэлийн концертонд мэргэжлийн урлагийн байгууллагууд Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театр, Улсын Филармонийн симфони оркестр, Баян Монгол чуулга, Хөгжим Бүжгийн Коллеж, Соёл-Эрдэнэ, Өргөө хамтлаг, хөдөө орон нутгаас Сэлэнгэ, Эрдэнэт хотын уран бүтээлчид, эстрадын залуу дуучид, Монгол-Оросын хамтарсан Улсын тэргүүний   3-р сургуулийн сурагчид нийлсэн 500-аад уран бүтээлчдийн хамтарсан концерт хийж гүйцэтгэлээ. Мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын уран бүтээлийн номерыг байгууллага болгон дээр нь очиж үзэн сонголтыг хийж өөр өөрийн байран дээр нь сургуулилтыг хийлгэсэн.  Гоцлол дуучдын номеруудыг Улсын Филармонийн байран дээр хөгжимтэй 3 удаа нэгтгэн сургуулилт хийлгэн өөрийн тайзан дээр 10 дугаар сарын 28, 29-нд нэгдсэн сургуулилтыг хийсэн.

Баярын хурлын фоны скизийг Төрийн соёрхолт зураач Болд,   Sound of Mongolia компаний дизайнер Гэрлээгээр хийлгэн Нийслэлийн  Тамгын  газрын дарга Отгонбаяраар батлуулан ажилласан. Концертыг  МУСГЗ Д.Цоодол хөтөлсөн.

            Концертыг шинэлэг хэлбэрээр хийхийн  тулд Нийслэлийн Соёл Урлагийн Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Ж.Дамдинцэрэнтэй концертын номеруудын санал солилцон залуучуудын сонирхол татсан уран бүтээл болон залуу уран бүтээлчдийг түлхүү оруулж ажиллалаа. Мөн уран бүтээлийн чанарыг сайжруулахын тулд усан оргилуурын скизыг гаргаж батлуулан шинээр хийж гэрэл, цэцгээр чимэглэн ажилласан нь үзэгчдийн санаанд нийцсэн сайн бүтээл боллоо гэсэн үнэлгээ авсан. Концертын номеруудтай  уялдуулан шторк  хийлгэн дэлгэцэн дээр гаргасан. Концерт маань нийслэлийн удирдлагаас Төрийн концертоос илүү сайн бүтээл боллоо гэсэн сайшаалын үг сонссонд бид баяртай байна .  Энэ концертыг хийхэд Соёлын төв өргөөний нийт хамт олон сэтгэл зүрхээрээ гар нийлэн хамтарч нэгэн сэтгэлээр ажиллалаа.

Концертын продюссероор  Соёлын төв өргөөний  захирал МУУГЗ Б.Байгалмаа

Найруулагчаар МУУГЗ Ё.Цэрэндолгор 

Зөвлөхөөр Төрийн  хошой шагналт МУАЖ Жанцанноров   ажиллалаа.

 

 

 Үзэгчдийн их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөө, ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техник тоног төхөөрөмжийн чанар, ажлын бэлэн байдлыг сайтар ханган, байгууллага уран бүтээлчидтэй гэрээ байгуулан төлбөрийг цаг хугацаанд нь барагдуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулж уран бүтээлчид, найруулагч нараас өндөр үнэлэлт авч  ажиллалаа. 

 

3.2.         Байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох, өмчийн ашиглалтыг сайжруулах талаар:

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түрээслүүлэх, соёл урлагийн арга хэмжээнд төлбөртэй ашиглуулах зорилтоо хангалттай хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тухайлбал:

2016  онд түрээслэгч байгууллагуудаас ирсэн санал хүсэлтийг хугацаанд барагдуулж,  өвлийн халаалтын улиралд дулаан, сантехник цахилгааны доголдолгүй, аваар осолгүй ажиллалаа. 4 дүгээр сарын 1-нд салхивч, 5 дугаар сарын 1-нд халаалтаа хааж Нийслэлийн засаг даргын 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/599 тоот захирамжийн дагуу төлөвлөгөөт урсгал засварыг хийж өвөлжилтийн бэлтгэл хангуулж 10 дугаар сарын 1-нд халаалтаа авч ажиллалаа.

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор тасалбар түгээгүүрийн хэсэгт  засвар хийж дуусгалаа. “Г” хэсгийн барилгын урд талын хана, баганыг эмульсдэж, баганын шар төмрийг боронзоор будаж 2 ширхэг бүргэд хаалга шинээр солилоо.

“Г” хэсгийн гадна талын 5 хаалгыг шинэчилснээр дулаан хадгалалтыг сайжруулж,  дуу чимээг намсган тохитой байдлыг хангалаа.

 

 

“Г” байрны 4 дүгээр давхрын нийтийн эзэмшлийн коридорын тааз, хананд замаск татаж, эмүльсдэн шалны паркет, гэрэлтүүлгийг шинэчлэв.

 

“А” байрны 3 дугаар давхрын 302 тоот өрөөний тааз эмүльсдэж, обой сольж, паркет шинэчлэв.

 

“Г” байрны 5 дугаар давхрын 156.1 м 2 талбайтай 509-515 тоот өрөөнүүдэд Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, 180 м 2 талбайтай 516-524 тоот өрөөнүүдэд Нийслэлийн Үйлдвэрлэл инновацийн газар, 8 дугаар давхрын 100 м 2 талбайтай 809-813 тоот өрөөнүүдэд Авто худалдааны цогцолбор ОНӨААТҮГ, 4 дүгээр давхрын 15 м 2 талбайтай 423 тоот өрөөнд Үртсэн шахмал түлшний НӨҮГ, 12 дугаар давхрын 70 м 2 талбайтай 1201-1203 тоот өрөөнүүдэд Улаанбаатар зам засвар арчлалтын газар ОНӨААТҮГ, Налайхын барилгын үйлдвэр технологийн ОНӨҮГ 4 дүгээр давхрын 32 м 2 талбайтай 401,407   тоот өрөөнүүдэд шилжин суурьшсан нийслэлийн харъяа газруудын   үйл ажиллагаа явуулахад төрийн албан хаагчийн ажиллах орчны норматив хэмжээ, цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж өглөө.  

 

3.3.         Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлтийн тухай.

 

Манай байгууллага түрээсийн буюу үзвэр үйлчилгээ, арга хэмжээний орлогоор үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг  бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, үр дүнгийн гэрээний хүрээнд зардал гарган, төсвийн санхүүжилтийг үр ашигтай зарцуулж, санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэж, хуулийн хугацаанд тайлагнаж ирлээ.

Өргөө нь НӨХГ-тай өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. “Б”,”Г” хэсгийн ажлын байрыг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2010 оны 26 дугаар тогтоолоор батлагдсан түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг баримтлан түрээсийн гэрээ байгуулж, НӨХГ-аар хянуулж, баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

2016 оны Нийслэлийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг  НӨХГ-ын тушаал шийдвэрийн биелэлт, хөрөнгийн хөдөлгөөний талаар, Санхүүгийн тайлан, хөрөнгийн бүртгэл, хөтлөлт тайлагналт, хөрөнгийн ашиглалт хамгаалалт, түрээсийн төлбөр тооцоо гэсэн үзүүлэлтээр дүгнүүлж 100 хувийн оноо авч ажиллалаа.

Түрээслэгч төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь иргэн зэрэг 42 байгууллага, иргэдтэй  түрээсийн гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу биелэлтийг хангуулж, 2016 онд 1567740400   төгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааны 1202740400 төгрөгийн зардлаа санхүүжүүлж, нийслэлийн төсөвт 362000000  төгрөг төвлөрүүллээ.

 

 

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний 2000-2016 онд бүрдүүлсэн орлого, төсөвт төвлөрүүлсэн, үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн

тооцоо

 

/мян.төг/

 

Д/д

 

Он

 

Нийт бүрдүүлсэн орлого

 

Зарлага

 

 

Захирамжаар

 

Төвлөрүүлэх орлогын төлөвлөгөө

 

Хувь

Зардал санхүүжүүлэх

Төвлөрүүлсэн орлого

1

2000

518223.9

376666.6

171419.7

 

188595

110.0

2

2001

608440.8

576733.0

176391.7

10,500.0

212367.5

120.4

3

2002

544884.7

544884.7

185524.8

16,950.0

195319.2

105.3

4

2003

575587.7

496433.9

206400.0

43,000.0

218061.0

105.6

5

2004

740548.6

708514.7

210993.7

24,050.0

285760.0

135.4

6

2005

895293.8

856616.4

263699.4

87,150.0

280484.4

106.4

7

2006

1008290.4

929403.2

345291.8

98,350.0

357602.0

103.6

8

2007

1252101.3

1050507.7

270000.0

6,225.0

463056.9

171.5

9

2008

1073833.4

1100407.2

364449.2

50,750.0

364508.2

100.0

10

2009

970330.3

1017699.4

249340.6

74,400.0

250000.0

100.3

11

2010

1182217.3

1108227.8

280006.2

88,750.0

280000.0

100.0

12

2011

1995135.4

1239008.6

298428.8

78,575.0

298428.8

100.0

13

2012

1681131.3

1782669.5

304031.9

44,162.5

450000.0

148.0

14

2013

1752057.2

1372057.0

380000.0

147,500.0

380000.0

100.7

15

2014

1659664.4

1252664.4

407000.0

104,500.0

407000.0

100.2

16

2015

1580607.1

1157707.1

422900.0

89,500.0

422900.0

100.2

17

2016

1564740.4

1202740.4

362000.0

      102,000.0

362000.0

100.3

 

Дүн

19603088.0

16772941.6

4112977.8

   1,066,362.5

4631183.0

1,908

 

 

 

 

 

 

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний 2000-2016 онд бүрдүүлсэн орлого, төсөвт төвлөрүүлсэн, үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн мөнгөн хөрөнгийн тооцоог графикаар харуулвал:

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ЗАХИРАМЖИЙН

БИЕЛЭЛТ / 2016 он /

 

Д/Д

 

Захирамж гарсан он сар өдөр

 

Захирамжийн дугаар

 

 

Товч утга

 

 

Биелэлт

 

 

Мөнгөн дүн

 

1.

 

 

 

 

 

 

А/33

 

 

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

2016 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдөр Ил тод нээлттэй Улаанбаатар 1000 сэтгүүлчийн форумыг 10.00-14.00  цагт зохион байгуулав.Бэлтгэл 3 дугаар сарын 3-ны 22.00-03.00 цагт (форум 4 цаг, сургуулилт 5 цаг)

 

 

 

 

 

6500000

 

 

 

2.

 

 

 

2016.03.04

 

 

 

А/176

 

 

 

Дэмжлэг үзүүлэх тухай

 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан “Ээждээ бичих захидал” шилдэг захидлын уралдааныг 2016 оны 3 дугаар сарын 6-ны 14.00-17.00 цагт зохион байгуулав. Бэлтгэл 10.00-13.00 цагт  (уралдаан 3 цаг, бэлтгэл 3 цаг)

 

 

 

 

9000000

 

3.

 

2016.02.16

 

А/117

Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойг тэмдэглэх тухай

 

Монгол цэргийн өдөр,Зэвсэгт хүчний 95 жилийн ойн баярын арга хэмжээг 2016 оны 3 дугаар сарын 16-ны 13.00-18.00 цагт зохион байгуулав.Бэлтгэл 08.00-12.00 цагт

(арга хэмжээ 5 цаг, бэлтгэл 4 цаг)

 

 

12000000

 

4.

 

2016.05.04

 

А/33

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

НЗДТГ Монголын эдийн засгийн форум төрийн бус байгууллагатай хамтран АНУ-ын Чикакогийн их сургуулийн профессор, улс төр судлаач, эдийн засагч Жеймс А.Робинсоны “Хөгжих үү, хөглөрөх үү” лекцийг 2016 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10.00-12.00 цагт зохион байгуулав. Бэлтгэл 05 дугаар сарын 10-ны 20.00-23.00 цагт (лекц 2 цаг, бэлтгэл 3 цаг)

 

 

 

 

 

3500000

5.

 

 

 

2016.05.09

 

 

 

А/33

 

 

 

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

Саригийн Батчулуун сан, Монголын сувилагчдийн нийгэмлэгтэй хамтран

Хөдөлмөрийн сайдын ивээл дор Монгол улсдаа анх удаа 21 аймаг, 336 сум, 9 дүүргийг хамарсан “1000 сувилагчдийн баяр”-ыг 2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны 09.00-14.00 цагт зохион байгуулав.Бэлтгэл 08.00-13.00 цагт  (баярын арга хэмжээ 5 цаг, бэлтгэл 5 цаг)

 

 

 

 

 

15000000

6.

 

 

 

 

А/33

 

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

Улсын баяр наадмын хүндэтгэлийн концертын сургуулилтыг 2016 оны 7 дугаар сарын 03-наас эхлэн 7 дугаар сарын 9-нийг дуустал өдөр бүр  09.00-20.00 цагуудад Хүндэтгэлийн концертыг 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14.00-16.00, 18.00-20.00 цагт 2 удаа зохион байгуулав.(Хүндэтгэлийн концерт 4 цаг, сургуулилт 77 цаг )

 

 

48500000

7.

 

2016.09.13

 

А/33

 

Жагсаалт батлах, төлбөрөөс чөлөөлөх

 

Ю.Цэдэнбалын 100 жилийн ойн арга хэмжээг 2016 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 15.00-18.00 цагт зохион байгуулав.

 

 

7500000

 

ДҮН

 

102000000

 

 

Дөрөв. Байгууллагын үйлчилгээний ил тод байдал.

4.1.         Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хангаж, төсвийн хөрөнгийн батлагдсан төлөвлөгөө, зарцуулалтын сар улирлын мэдээ, тайлан балансыг цахимаар Нийслэлийн төрийн санд өгч, шилэн дансанд тухай бүр байршгуулж, байгууллагын сайтад тавьж нийтэд толилуулж  ирлээ.

4.2.         Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж,  дараах ажлуудыг хийж, хэвшүүллээ. Тухайлбал: 

Цаг үеийн мэдээллийн самбарыг ажилд оруулж өдөр тутмын ажил, тоглолтын график, ажлын дуудлага байрлуулж өдөр, тутмын шинэ мэдээ мэдээллээр хангаж,  байгууллагын сайтыг тогтмол ажиллуулж хэвшүүлснээс гадна  үйлчилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах зорилгоор санал, хүсэлт, сэтгэгдлийг нийтийн ариун цэвэр, угтах үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтны харилцааны соёлын чиглэлээр сэтгэл ханамжийн асуулгыг цахимаар  авч байна.

Байгууллагын 32 байршилд суурилуулсан камерээр үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьснаар тайзан дээр зохион байгуулагдаж байгаа тоглолт, арга хэмжээ нь дотоод сүлжээгээр дамжин, визитний 3 өрөө, даргын өрөө, зохион байгуулагчийн өрөө, “А”,”Г” хэсгийн  жижүүрүүдийн байр, жүжигчдийн 4 өрөө , тайзны 2 талын карманы өрөө зэрэгт  шууд дэлгэцээр гарч, хянагдаж, уран бүтээлчид ч тоглолтын хөтөлбөрийн дагуу өөрийн дарааллыг жүжигчдийн өрөөний дэлгэцнээс хардаг ажиллагаанууд тогтмолжиж хэвшлээ.

“Үйлчилгээний ажилтны алтан дүрэм”-ийг ажилдаа хэвшил болгон чанд сахин ажиллаж  мөн үзэгчдийн танхимд хог хаяхгүй байх, соёлтой үзэгчийн эрхэмлэж явах зүйлийн талаар санамж бичүүлж тоглолт арга хэмжээ эхлэхийн өмнө узелээр танхимд уншуулж сурталчилж байна.

 “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж, тамхи мансуурлын хор уршгийн талаар видео шторкыг тоглолт эхлэхийн өмнө сурталчилж ажиллаж ирлээ.

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөө нь үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулах зорилгоор үзэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгаа авч хэвшүүлж байна. Судалгаанд 300 үйлчлүүлэгчид оролцсон бөгөөд 6 асуулгын хүрээнд  бид судалгаагаа авсан болно.

  1. Таныг угтах үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтны зан харьцааны талаар

 

Үзүүлэлт

Сайн

Дунд               

Муу

Тоо

260

34

6

Хувь

86,6%

11,3%

2,1%

 

 

 

Дээрхи графикаас дүгнэхэд манайхаар үйлчлүүлж байгаа үзэгчдийн  86,6% нь сайн, 11,3 хувь нь дунд зэрэг санагддаг, 2,1 хувь нь муу санагддаг гэж хариулжээ. 

 

  1. Үйлчилгээний танхимын тав тухтай байдал

 

Үзүүлэлт

Сайн

Дунд

Муу

Тоо

229

63

8

Хувь

76,3%

21%

2,7%

 

 

Дээрхи судалгаанаас үзэхэд манайхаар үйлчлүүлж байгаа үзэгчдийн 76,3% нь сайн, 21 % нь дунд, 2,7 % нь муу гэж хариулжээ. 

  1. Байгууллагын цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, нийтийн 00-н орчин ямар санагддаг вэ?

 

Үзүүлэлт

Сайн

Дунд

Муу

Тоо

253

32

15

Хувь

84,3%

10,7%

5%

 

 

Дээрхи судалгаанаас үзэхэд манайхаар үйлчлүүлж байгаа үзэгчдийн 84,3% нь сайн, 10,7 % нь дунд, 5% нь муу гэж хариулжээ. 

  1. Тайз гэрэл, дууны тоног төхөөрөмж цаг үеийн шаардлагад нийцэж буй эсэх

 

Үзүүлэлт

Сайн

Дунд

Муу

Тоо

256

43

1

Хувь

85,3%

14,3%

0,4 %

 

 

Дээрхи судалгаанаас үзэхэд манайхаар үйлчлүүлж байгаа үзэгчдийн 85,3% нь сайн, 14,3% нь дунд, 0,4% нь муу гэж хариулжээ. 

  1. Танд үзүүлсэн үйлчилгээнээс авсан сэтгэл ханамж

 

Үзүүлэлт

Сайн

Дунд

Муу

Тоо

234

63

3

Хувь

78%

21%

1 %

 

 

Дээрхи судалгаанаас үзэхэд манайхаар үйлчлүүлж байгаа үзэгчдийн 78% нь сайн, 21% нь дунд, 1% нь муу гэж хариулжээ. 

  1. Таны сонирхдог тоглолт арга хэмжээ

 

Үзүүлэлт

Хошин шог

Ардын язгуур урлаг

Зохиолын дуу

Эстрад рок попын тоглолт

Яруу найраг

Сонгодог урлаг

Тоо

184

9

9

93

2

3

Хувь

61,3%

3%

3%

31%

0,7 %

1%

 

 

Дээрхи графикаас харахад манайхаар үйлчлүүлж байгаа үзэгчдийн 61,3% нь хошин шог,  3% нь ардын язгуур урлаг, 3% нь зохиолын дуу, 31% нь  эстрад рок, попын тоглолт, 0,7% нь яруу найраг, 1% нь сонгодог урлагийн тоглолт арга хэмжээг сонирхдог гэж хариулжээ.

Дээрхи санал асуулгын судалгаанаас үзэхэд үзэгчдийг угтах үйлчилгээ, харилцааны соёл, заалны тав тохитой байдал зэрэг асуудлуудыг цаашид анхаарч ажиллах нь зүйтэй үзлээ. Үзэгчдээс ирсэн их танхим хүйтэн, тав тух муутай байна гэсэн санал гомдлын дагуу үзэгчдийн их танхимд 2 ширхэг, нийтийн ариун цэврийн өрөөнд 1 ширхэг  цахилгаанаар ажилладаг халаалтын систем худалдан авч суурилууллаа.

 

 

Тав. Байгууллагын цаг үеийн ажлын шаардлагаар

хийсэн ажлын үр дүн

 

5.1.         Ажиллагсдын нийгмийн асуудлын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

ü  Онцгой Байдлын Ерөнхий газартай  Спорт заал ашиглах гэрээ байгуулан 7 хоног бүрийн мягмар гаригийн 08.00-10.00 цагт  ажиллагсдаа хамруулан биеийн тамирын тоглолт, дасгал хөдөлгөөн хийж ирлээ. 

ü  “Эрүүл агаар –Рио-2016” сэдэвт цасны баяр, оны өвлийн биеийн тамир, спортын арга хэмжээний нэгдсэн нээлтийн ёслолын ажиллагаа 2016 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр Хандгайтын “Янзага” зусланд болж бүх нийтээрээ амжилттай оролцлоо.

 

ü  Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай 2016 оны 2 дугаар сарын 03-ны өдөр үр дүнгийн гэрээг байгуулж, 2 дугаар сарын 15-ны өдөр захирал, ахлах нягтлан бодогч нар хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ өгсөн.

ü  Шилэн дансны нэгдсэн цахим хуудас шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан 2015 оны мэдээллээ 2016 оны 1 дүгээр сарын 25-ны дотор шинэ системд нөхөж оруулж, 2016 оны мэдээллүүдээ шилэн дансны нэгдсэн системд оруулж цаг хугацаанд нь хуулийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Байгууллагын батлагдсан төсөв сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн харьцуулалт, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан, цалингийн зардлаас бусад 5 сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагын гүйлгээ зэргийг шилэн дансны программд цаг тухайд нь оруулж байсан.

ü  Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас харъяа газруудынхаа дунд зохион байгуулсан, Багануур дүүрэгт  явуулсан биеийн тамирын арга хэмжээнд гар бөмбөг, ширээний теннис, буухиа төрлөөр багаа бэлтгэл хангуулан амжилттай сайн оролцлоо.

ü  Үйлчлэгч Л.Болорчимэг, А.Золзаяа, Т.Байгалмаа нарыг Өргөжих лифт ХХК-ны дэргэдэх лифтчний 45 хоногийн сургалтанд сургаж мэргэжилтэй болгож дэвшүүлэн ажиллууллаа.

ü  Нийслэлийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулах 2016 оны нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад Нийслэлийн Эрүүл  Мэндийн байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудаас бүрдсэн “Валидол” баг УСНББ-ийн стандартын хэрэгжилт, эрүүл мэндийн салбарын НББ-ийн онцлог, бүртгэл хөтлөлт, анхан шатны баримтын бүрдүүлэлт, санхүүгийн программ хангамжийн үзүүлэх сургалт зохион байгуулсан юм. Уг сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон, тооцооны нягтлан бодогч Ц.Пүрэвсүрэн

 

ü   Нийслэлийн санхүү бүртгэлийн ажилтнуудад  СТОУС-ын хэрэгжилт, Ус сувгийн удирдах газрын үйл ажиллагаа, эдийн засаг, санхүү бүртгэлийн өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага, харилцан туршлага солилцох үзүүлэх сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон

ü  Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газраас Нийслэлийн харъяа байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого” явуулах журам, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тооллогын маягтыг ашиглах заавар, зөвлөгөө өгсөн сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон, тооцооны нягтлан бодогч Ц.Пүрэвсүрэн

ü  Нийслэлийн Санхүү Төрийн Сангаас харъяа байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд жил бүр зохион байгуулдаг тэмцээн уралдаануудын нэгдсэн дүнгээр Санхүүгийн дайчид баг 1-р байранд орж шилжин явах цом, өргөмжлөл, Улан-Үд хотруу аялах эрхээр шагнууллаа. Санхүүгийн дайчид багийн гишүүд болох ахлах нябо Ө.Цолмон, нябо Ц.Пүрэвсүрэн, нярав Д.Энхмаа, Б.Баярчимэг нар амжилттай оролцлоо

 

 

 

ü  Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газраас Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах сургалт зохион байгуулагдсан бөгөөд уг сургалтанд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон

 

ü  2016 оны 6 дугаар сарын 6, 7-ны өдрүүдэд БСШУЯ-наас зохион байгуулсан Соёлын төвийн удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөнд ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон

ü  Нийслэлийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Санхүү, төсвийн талаар баримтлах бодлого чиглэл, цаашид анхаарах асуудлууд сургалтанд захирал Б.Байгалмаа, ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон нар тус тус хамрагдлаа.

ü  Манай байгууллагын дуучин МУГЖ Ганбаатарын Ариунбаатар Монгол улсын Засгийн газар, БСШУЯ-ны яамны оны шилдэг уран бүтээлч шалгаруулж гардуулах  “Мөнгөн мод”  арга хэмжээнд оны шилдэг дуучнаар шалгарч цом, мөнгөн шагналаар, Монгол бахархлын өдрөөр Чингисийн одонгоор тус тус  шагнагдлаа.

 

 

 

ü  2016 оны 12 дугаар сарын 23-нд лифтчин Л.Болорчимэг, үйлчлэгч Ч.Мөнхтогтох нар Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдгээр, лифтчин А.Золзаяа БСШУЯ-ны жуух бичгээр, 12 дугаар сарын 28-нд Соёл-Эрдэнэ хамтлагийн хөгжимчин Б.Цолмон МУГЖ цол тэмдгээр, нярав Д.Энхмаа “Алтан гадас” одонгоор, тасалбар борлуулагч Б.Наранцэцэг Хөдөлмөрийн хүндэт медалиар тус тус шагнагдлаа.

 

 

ü  Монголын бүх ард түмний спортын XIV их наадмын хүрээнд явагдаж буй Сүхбаатар дүүргийн спортын IX наадмын хөл наадмын хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд багаараа амжилттай оролцож III –т шалгаран хүрэл медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдлаа.

ü  Нийт 64 ажиллагсдаа Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн 9, оношлогоо шинжилгээний 6 төрлийн төрөлжсөн мэргэжлийн эмч нарын үзлэгт хамрууллаа.

ü  Засгийн газрын 2004 оны 112 дугаар тогтоолоор батлагдсан төрийн албан хаагчдад тусламж олгох нөхцөл журам, байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу гэр бүл төрөл садны хүн нас барсан 3 хүнд 1000000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж олголоо.

ü  Үйлчлэгчээр П.Бямба-Өлзий, Т.Байгалмаа, Э. Жаргал  нарыг тус ажилд авч ажлын байраар хангалаа.

 

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг  өргөжүүлэх чиглэлээр.

2016 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр Улан-Үд хотын Дуурийн театрын тайзнаа болсон Дэлхийн нэрт удирдаач Валерий Гергиев удирдсан Маринскийн театрын I оркестрийн тоглолтыг манай байгууллагын 8 ажилтан үзэж сонирхов.

БНСВУ-ын Хүэ хотноо 2 жил тутамд уламжлал болон зохион байгуулагддаг олон улсын ардын урлагийн наадамд “Уурхайчин” соёлын ордны  дуучин Б.Адилбиш, хөөмийч, морин хуурч Д.Бат-Эрдэнэ, бүжигчид Н.Алтанхараа, Г.Мөнгөнсаран, Дундговь аймгийн Төв Халхын Дуулалт жүжгийн театрын дуучин А.Давааням, ёочин хөгжимчин Э.Чимэгсайхан, Өмнөговь аймгийн Хөгжимт Жүжгийн театрын найруулагч Г.Амартүвшин, дуучин Ш.Будсүрэн  нарын бэлтгэл сургуулилтыг өөрийн тайзан дээр хангуулан, албаны дарга У.Урантогос, аж ахуйн дарга Д.Энхмаа нар ахлан  явж  амжилттай сайн оролцлоо.

2016 оны 7 дугаар сард манай байгууллагын урилгаар ӨМӨЗО-ны Ардын гадаадтай нөхөрсгөөр харилцах нийгэмлэгийн дарга, дэд дарга, Хөх хотын 2 дугаар сургуулийн 2 багш, 10 хүүхэд айлчлан Монголын хүүхдийн ордон, Найрамдал зуслан, нийслэлийн 10 жилийн 102 дугаар сургууль зэрэг газруудын үйл ажиллагаатай танилцаж , тоглолт үзлээ.

 ӨМӨЗО-ны Ардын гадаадтай нөхөрсгөөр харилцах нийгэмлэгийн урилгаар Монгол улсаас Увс аймгийн 1 дүгээр 10 жилийн сургуулийн 60 хүүхэд 3 багш, Нийслэлийн 102 дугаар сургуулийн 9 хүүхэд 1 багш, Хөгжим бүжгийн коллежийн 16 хүүхэд 1 багш, Замын –Үүдийн  10 жилийн сургуулийн 10 хүүхэд 2 багш айлчлан Хөх хот, Бугат хот, Ордос хотын хөгжил цэцэглэлт, сургалт сургуулуудийн үйл ажиллагаа, Чингисийн онгон бүтээн байгуулалттай танилцаж 2 орны хүүхдүүдийн хамтарсан тоглолтуудыг зохион байгуулж айлчлаад ирсэн. Уг айлчлалд Ахлах нягтлан бодогч Ө.Цолмон, инженер Д.Мөнхбаяр, албаны дарга У.Урантогос, аж ахуйн дарга Д.Энхмаа, үйлчлэгч А.Золзаяа, Г.Амартүвшин нарыг оролцууллаа.

 

 

 

 

 

Олон улсын Турк хэлний холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг “Олон улсын хэл, соёлын их наадам”-ын арга хэмжээ манай өргөөнд амжилттай болж өнгөрлөө. Дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн хэлний авьяастай хүүхдүүдийг хамарсан соёл, урлагийн баяр цэнгүүн болох энэ наадам анх 2003 онд зохион байгуулагдаж 17 орны хүүхдүүд оролцож байсан бол 2014 дэлхийн 140 орноос 2000 гаруй хүүхэд оролцсон байдаг. 

Дэлхийн 140 орны сурагч хүүхдүүдийн эх хэл, соёл заншлаа танилцуулан оролцдог тус үйл ажиллагаа дан Турк улсад зохиогддог байсан бол 2013 оноос хорвоогийн олон өнгийг дэлхийн янз бүрийн газар нутаг, улс оронд хүртээмжтэй хийхээр өөр өөр улс орнуудад зохион байгуулагдаж байгаа билээ. 

XIV дэх Олон улсын хэл соёлын наадмын зорилго нь олон янзын соёл, өв уламжлалыг олон түмэнд таниулан, хамгаалахад оршихоос гадна дэлхийн өнцөг булан бүрээс хүрэлцэн ирсэн сурагч хүүхдүүд өөрсдийн соёл, ёс заншлыг зохион байгуулж буй улс орны ард түмэнд танилцуулж, сурталчилдаг. Ингэснээр сурагч хүүхдүүдээр дамжуулан дэлхийн улс үндэстнүүдийг хооронд нь холбож соёлын харилцааг цогцлоох зорилготой юм.

 

 

 

 

АНУ-ын Чикагогийн Их Сургуулийн профессор улс төр судлаач, эдийн засагч Жеймс А Робинсоны “Хөгжих үү Хөглөрөх үү” лекц  өргөөнд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус лекц нь Монголын оюутан залуучуудад зориулагдан хийгдсэн юм. Уг хоёр арга хэмжээг манай хамт олон чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулж хамтран ажилласан байгууллага, найруулагч нараас өндөр үнэлгээ авлаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ ЗАХИРАЛ                           Б.БАЙГАЛМАА

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нэг. Соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлогын

хэрэгжийлтийн үр дүн

Өргөө нь Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Засгийн Газраас батлагдсан төсөл хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан  “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн  үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” зорилтууд, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөхөөр батлагдсан дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлж ирлээ.  Тухайлбал:

1.       Төрийн албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн баталсан "Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ээ  үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ирлээ.  

2.    Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар Соёлын төв өргөөний галын аюулгүй байдлыг хангах болон болзошгүй гал түймэртэй тэмцэх журам”, “Болзошгүй гал түймрийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зааврын дагуу НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, өгөгдсөн зөвлөгөөг байнга хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

3.    МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл чийрэг монгол хүн” хөтөлбөр, “Аюулгүй амгалан-Улаанбаатар” зорилтын хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал:

Шинээр батлагдсан “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж ажилласнаас гадна өөрийн ажиллагсад, түрээслэгчдийг архи, тамхинаас гарахыг уриалж, архи, тамхинаас үүдэн гарах хор уршгийг сурталчлах, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гэр хороололд амьдардаг ажиллагсдыг “Утаагүй зуух” төсөлд хамруулах, ажилчдын ажлын байрны тав тухыг хангаж, өрөөнүүдийг засаж тохижуулах, Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтран байгууллагын ажиллагсдын дунд биеийн тамир, спортын уралдаан  зохион байгуулах, Улаанбаатар залуусын оролцоо ТББ-ын дэргэдэх UB hiking clubт нэгдэж байгууллагаараа долоо хоног бүрийн ням гаригт уулын алхалтад оролцох зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. /“Эрүүл чийрэг монгол хүн” тайлан/ 

4.    Түрээслэгч байгууллагуудын галын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаад байнгын хяналт тавьж, үзэгчдийн их танхим, тайзан дээр пиротехникийн хэрэгсэл хэрэглүүлэхгүй боллоо.

5.    Төрийн удирдлагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар тодорхой ажлыг хийлээ. 

Хоёр: Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн.

2.1.        Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт:

ü  ”Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, байгууллагын болзошгүй гамшиг ослын аюулгүй байдлыг хангах дүрмийг шинэчлэн урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

ü  Захиргааны зөвлөлийн хурлыг хуваарийн дагуу хийж, 2015 оны боловсон хүчний тушаалыг цахимд оруулж дуусгалаа. Өргөдөл гомдлын Smart city-д холбогдож тайлангаа тогтмол өгч хэвшлээ.

2.2.        Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт. Тухайлбал:

ü  Барилгын дээврийн хог хаягдлыг сар бүр цэвэрлэж байна. Цасны болон цаг үеийн цэвэрлэгээний ажлыг 5 удаа зохион байгуулж, уг ажилд түрээслэгч байгууллагуудыг татан оролцуулж, хэвшүүллээ.

ü  7 сарын 4-ний өдөр Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудаас зохион байгуулсан Туул голын эрэг дагуух хог хаягдлыг түүж цэвэрлэх, ачуулах ажилд  45 хүн оролцож 70 гаруй шуудай хог түүж ачууллаа. Мөн гадна талбайн үйлчлэгчийн ажилд байнга хяналт тавьж, ажиллаж байна. Үзэгчдийн орох төв хаалганы дэргэд 12 ширхэг цэцгийн мандал хийж тавилаа.

ü  Нийслэлээс зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлт, мэдээлэл технологи, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт 94.1% хувийн дүн авлаа.

 

2015 онд ирсэн хариутай  албан тоотуудын биелэлтийг хангаж, хариутай бичгийн хариуг  цаг тухайд нь өгч, шийдвэрлэж хэвшлээ.  Тухайлбал:

            Сүхбаатар дүүргийн дэргэдэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны зөвлөмжийн тухай 267 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны 01 тоотоор

            Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны 2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны мэдээлэл гаргуулах тухай 1/236 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ний 03 тоотоор

Дотоод аудитын албаны 2014 оны 12 дугаар сарын 31 –ний санхүүгийн аудитын тайлангийн тухай 171 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ны 04 тоотоор

            Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны  шүүхийн шийдвэр биелүүлсэн гэсэн тайлбарын тухай 07/161 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 05 тоотоор

            Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хорооны засаг дарга их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай тайланг 2015.02.03-нд, 2015.03.12-ны өдрүүдэд 2015 оны 02 дугаар сарын 07-ны 13 тоотоор болон  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар, 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны 28 тоотоор

            Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газарын 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны мэдээлэл гаргуулах тухай 2б/1014 тоотод 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 34 тоотоор

 Дотоод аудитын албаны 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны  гүйцэтгэлийн аудитын ажлын тайлангийн тухай 97 тоотод 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны 47 тоотоор

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны дансны мэдээлэл тулган баталгаажуулах тухай 06/2281 тоотод 2015 ны 07 дугаар сарын 28-ны 53 тоотоор

2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны зөрчил арилгуулах тухай албан шаардлага 34/199 тоотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 05 ны 100 тоотоор

2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн тухай 06/3003 тоотод 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны 95 тоотоор

 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны мэдээлэл гаргуулах тухай  07/3256 тоотод This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар  тус тус хариу өгч, хамтран ажиллалаа.

 

Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн:

 

3.1.        Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хийсэн ажил, үр дүн.

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соёл урлагийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, иргэдэд “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх нийслэлийн хүн амд соёл урлагаар үйлчлэхэд чиглүүлж, үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” үүргээ амжилттай зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ирлээ.

 Тус зорилтын хүрээнд нийслэл, хөдөө орон нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, уран бүтээлчид, урлагийн байгууллага, иргэдийн тоглолт, арга хэмжээний захиалгыг урьдчилан авч, сар бүр зохион байгуулах ажлын график гарган ажиллаж, давхардсан тоогоор  236 гаруй удаагийн соёл урлагийн үзвэр, үйлчилгээ, хурал зөвлөгөөн хийж,  300  мянга гаруй хүнд үйлчиллээ. Үүнд: Маск продакшны шилдгийн шилдэг тоглолт, Хас банкны тайлангийн хурал, Хүмүүнлэгийн их сургуулийн оюутнуудад  Чойжамц хамбын уншсан лекц, Цагаан сард зориулсан “Далай дээрхи торгоны зам” тоглолт, Ахмадуудад зориулсан хандивын тоглолт, “Түүхэн эрхмүүдийн цадиг” номын нээлт, Морин хуур наадмын шагнал гардуулах ёслол, Энх мэндийн хадаг, Супер ээж  хошин шоу тоглолт,”Баатар Аюуш” дуу төрсний 60 жилийн ойд зориулсан уулзалт,Нийслэлийн цэргийн баярт зориулсан хурал, концерт, ЗХЖШтабаас зохион байгуулсан цэргийн баяр, Наруызийн баяр, Улсын филармонийн гала концерт, ОСНАА контор ажил мэргэжлийн баримтат кино, Золушка оюутны дипломын ажил, Мөрөөдлийн театрын “Мөрөөдлийн баг дэлхийг аварна” тоглолт, Нийслэлийн эдийн засгийн форум, Олон улсын хэл соёлын наадам, МУГЖ бүжигчин А. Даваахүүгийн “Хүлэг минь бүжиг минь” тоглолт, Эх дэлхийгээ хайрла тоглолт, 22 жилийн дараа лекц үдэшлэг, Ялалтын 70 жилийн ойн баярын хурал концерт, Дуучин Дэлгэрбаярын концерт, Шри шри амьдрах ухаан бясалгалын лекц, Нийслэлийн татвар төлөгчдийн шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ, Ротари клубын 20 жилийн ойн арга хэмжээ, Эмоци хамтлагийн 2 жилийн ойд зориулсан тоглолт, “Ач” АУИС-ын диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа,Теньши компаниас зохион байгуулсан лекц, ИНЕГ-ын 90 жилийн ойн баярын хурал концерт, МУГЖ Ө.Уянга, Буриадын АЖ Н.Мөнхзул нарын хамтарсан “Бахархал” концерт, Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн баярын хурал концерт, Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын өдрийн арга хэмжээ, ОБЕГ-ын 90 жилийн ойн баярын хурал, Хятадын Ардын Чөлөөлөх армийн дуу бүжгийн чуулгын тоглолт, Хятадын циркын тоглолт, морин хуурын чуулгын “Монголын сайхан орон” тоглолт, Авто тээврийн салбарын 90 жилийн ойн хүндэтгэлийн концерт, Улсын прокурорын 85 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт, Маск продакшны “Бусдын хайрыг хүндэл” хошин шоу тоглолт, Чөлөөлөх дайны 70 жилийн ойн баярын хурал концерт, Улсын төв I эмнэлгийн90 жилийн ойн хурал концерт, Сөүлийн соёлын өдрүүдийн концерт, Хубилай хааны 800 жилийн ойд зориулсан эсгий туургатны Алунгоо олон улсын наадам, Х түц хамтлагийн “Дуулиант хэрэг” хошин шоу тоглолт, Нийслэлийн ахмадын баярт зориулсан концерт, Чингэлтэй дүүргийн багш нарын баярт зориулсан концерт, Нийслэлийн багш нарын баярын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,Шинэ монгол сургуулийн 15 жилийн ойн баярын концерт, Хан-Уул дүүргийн 50 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт,  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт, Лувсаншаравын нэрэмжит хүүхдийн найрал дууны наадам, Нийслэлийн өдөрт зориулсан “Эх орны –Эх орон” концерт, БНЭУ Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойд зориулсан хөгжимчдийн тоглолт, Увс аймгийн I дунд сургуулийн “Цэнхэр хязгаарын багачууд” тоглолт, СХД-ийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн ойн баярын хурал концерт, Шинэ үе продакшны “Шилдгийн шилдэг” хошин шоу тоглолт, “Хөршийн холбоо хяналт “ уулзалт зөвлөгөөн, “Гоёл-2016” наадам, Монгол кино үйлдвэрийн 80 жилийн ойн баярын арга хэмжээ  зэргийг амжилттай сайн зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн өөрсдийн санал санаачлагаар Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойн баяраар мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын шилдэг уран бүтээлийн “Эх орны эх орон” концертыг 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны 15 цагаас амжилттай зохион байгууллаа.

Тоглолтонд  МУАЖ А. Долгор, МУАЖ.Д.Самбуу, МУГЖ С.Бархас, МУГЖ Г.Жаргалсайхан, МУГЖ Б.Сарантуяа, МУГЖ Н.Амгалан,  МУГЖ Ө. Уянга, МУГЖ У. Далантай, дуучин, ЦДБЭЧ-ын гоцлол дуучид Б.Батбаатар, Р. Амартөр, Улаанбаатар чуулгын гоцлол дуучин Ж.Буянтогтох, ДБЭТ-ын гоцлол дуучин О.Хүрэлбаатар, эстрадын дуучин С. Наран, Нюанс хамтлаг, “Шар айраг” хамтлагийн дуучин Г.Ганхүү, зохиолын дуучин Б.Болд, Э.Чулуунчимэг, Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрын балетын бүжигчид,   Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулгын бүжигчид, найрал дуучид, Улсын филармонийн  Морин хуурын чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын симфони найрал хөгжим  нийт 600 гаруй уран бүтээлчид оролцлоо.

Уг тоглолт нь 4 дэхь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж ерөнхий найруулагчаар МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор, концертын захирлаар МУУГЗ Б.Байгалмаа, зөвлөхөөр Төрийн хошой шагналт, МУАЖ Н. Жанцанноров ажиллалаа.   

 Үзэгчдийн их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөө, ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техник тоног төхөөрөмжийн чанар, ажлын бэлэн байдлыг сайтар ханган, байгууллага уран бүтээлчидтэй гэрээ байгуулан төлбөрийг цаг хугацаанд нь барагдуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулан ажиллалаа. 

3.2.        Байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох, өмчийн ашиглалтыг сайжруулах талаар:

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түрээслүүлэх, соёл урлагийн арга хэмжээнд төлбөртэй ашиглуулах зорилтоо хангалттай хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тухайлбал:

2015 онд түрээслэгч байгууллагуудаас ирсэн санал хүсэлтийг хугацаанд барагдуулж,  өвлийн халаалтын улиралд дулаан, сантехник цахилгааны доголдолгүй, аваар осолгүй ажиллалаа. 4 дүгээр сарын 1-нд салхивч, 5 дугаар сарын 1-нд халаалтаа хааж графикт төлөвлөгөөний дагуу урсгал засварыг хийлээ.

Үүнд: 2015 оны 5 сарын 16-наас 6 дугаар сарын 1 хүртэл шугамын зогсолтын үеэр хаалт арматуруудад техник үйлчилгээ хийн, усны тоолуур, манометрүүдийг баталгаажуулж, D20 -ын 80 м, D25-ын 80 м, D50-ын 40 м шугамыг тус тус шинээр сольж, борооны үеэр ус гоожиж байгаа дээврийн хэсгүүдэд хар цаас наах, шаваас чигжээс, хэсэгчилсэн засварын ажлуудыг гүйцэтгэлээ.   /тохижилтын ажлын тайлан/

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  1 дүгээр давхрын жижиг коридорт засвар хийж дуусгалаа.

“Г” хэсгийн орох хаалганы  чулуун шат, довжооны хагарсан унасанг засаж шинээр 25 м 2 хар чулуу наах ажлыг гүйцэтгэлээ

Мөн “А” хэсгийн урд талын 3 дугаар давхрын ажлын 4 өрөө, нийтийн эзэмшлийн коридорт их засвар хийж хана, шал тэгшлэх, шалны хулдаас наах, таазны хүрээ хийж эмульсдэх, ханад обой наах, гэрэлтүүлэг шинэчлэх зэрэг ажлуудыг манай ажилчид өөрсдийн хүчээр чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.

Подвалын хана тааз тэгшилж замаск татан эмульс будаг хийлээ.

 

3.3.        Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлтийн тухай.

 

Манай байгууллага түрээсийн буюу үзвэр үйлчилгээ, арга хэмжээний орлогоор үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг  бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, үр дүнгийн гэрээний хүрээнд зардал гарган, төсвийн санхүүжилтийг үр ашигтай зарцуулж, санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэж, хуулийн хугацаанд тайлагнаж ирлээ.

Өргөө нь НӨХГ-тай өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. “Б”,”Г” хэсгийн ажлын байрыг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2010 оны 26 дугаар тогтоолоор батлагдсан түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг баримтлан түрээсийн гэрээ байгуулж, НӨХГ-аар хянуулж, баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

Түрээслэгч төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь иргэн зэрэг 44 байгууллага, иргэдтэй  түрээсийн гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу биелэлтийг хангуулж, 2015 онд  743 сая 879 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааны зардлаа санхүүжүүлж,  нийслэлийн төсөвт 110 сая төгрөг төвлөрүүллээ.

 

Дөрөв. Байгууллагын үйлчилгээний ил тод байдал.

4.1.        Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хангаж, төсвийн хөрөнгийн батлагдсан төлөвлөгөө, зарцуулалтын сар улирлын мэдээ, тайлан балансыг цахимаар Нийслэлийн төрийн санд өгч, байгууллагын сайтад тавьж нийтэд толилуулж,  ирлээ.

4.2.        Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж,  дараах ажлуудыг хийж, хэвшүүллээ. Тухайлбал: 

Цаг үеийн мэдээллийн самбарыг байнгын ажиллагаатай болгож өдөр тутмын ажил, тоглолтын график, ажлын дуудлага байрлуулж өдөр, тутмын шинэ мэдээ мэдээллээр хангаж,  байгууллагын сайтыг тогтмол ажиллуулж хэвшүүлснээс гадна  үйлчилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах зорилгоор санал, хүсэлт, сэтгэгдлийг нийтийн ариун цэвэр, угтах үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтны харилцааны соёлын чиглэлээр сэтгэл ханамжийн асуулгыг цахимаар  авч байна.

Байгууллагын 32 байршилд суурилуулсан камерээр үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьснаар тайзан дээр зохион байгуулагдаж байгаа тоглолт, арга хэмжээ нь дотоод сүлжээгээр дамжин, визитний 3 өрөө, даргын өрөө, зохион байгуулагчийн өрөө, “А”,”Г” хэсгийн  жижүүрүүдийн байр, жүжигчдийн 4 өрөө , тайзны 2 талын карманы өрөө зэрэгт  шууд дэлгэцээр гарч, хянагдаж, уран бүтээлчид ч тоглолтын хөтөлбөрийн дагуу өөрийн дарааллыг жүжигчдийн өрөөний дэлгэцнээс хардаг ажиллагаанууд тогтмолжиж хэвшлээ.

 

“Үйлчилгээний ажилтны алтан дүрэм”-ийг ажилдаа хэвшил болгон чанд сахин ажиллаж  мөн үзэгчдийн танхимд хог хаяхгүй байх, соёлтой үзэгчийн эрхэмлэж явах зүйлийн талаар санамж бичүүлж тоглолт арга хэмжээ эхлэхийн өмнө узелээр танхимд уншуулж сурталчилж байна.

 “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж, тамхи мансуурлын хор уршгийн талаар видео шторкыг тоглолт эхлэхийн өмнө сурталчилж ажиллаж ирлээ.

Үзэгч олон түмэн, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн байдлыг мэдэхийн тулд арга хэмжээ, тоглолт бүрийн дараа үйлчилгээний талаар санал, хүсэлтийг нь авах ажиллагааг хэвшүүлсэн болно.

 

Тав. Байгууллагын цаг үеийн ажлын

шаардлагаар хийсэн ажлын үр дүн.

 

5.1.        Ажиллагсдын нийгмийн асуудлын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

ü  Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас харъяа газруудынхаа дунд зохион байгуулсан, Багахангай дүүрэгт  явуулсан биеийн тамирын арга хэмжээнд гар бөмбөг, ширээний теннис, дардас, олс таталтын төрлөөр багаа бэлтгэл хангуулан амжилттай сайн оролцлоо.

ü  Тэргүүний ажилтнууд Инженер техникийн албаны дарга Ж. Дуламжав “Алтан гадас” одонгоор, кип автоматикийн техникч Д.Ганбат, дулааны диспетчер А.Санжаажав нар “Хөдөлмөрийн хүндэт” медалиар тус тус шагнагдлаа.

 

ü  2015 оны 1 дүгээр сарын 12-нд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт” сургалтанд М.Ариунаа, Д.Энхмаа, 4 дүгээр сарын 3-нд Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан   “Нийтийн үйлчилгээний чанар ба соёл” сургалт, 6 дугаар сарын 10-нд Нийслэлийн Эдийн Засаг Хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Улаанбаатар хотын хөгжлийн санхүүжилт” семинарт Ж.Дуламжав, 6 дугаар сарны 19-нд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангах нь” сургалтанд Е.Мөнхгэрэл, Ц.Пүрэвсүрэн нар, 6 дугаар сарын 18-нд Нийслэлийн Мэдээлэл Технологийн Газраас зохион байгуулсан “Ухаалаг Улаанбаатар” сургалтанд Д.Мөнхбаяр нарыг хамрууллаа.

 

ü  2015 оны 8 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагдсан мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын соёлын ажилтны сургалтанд тооцооны нягтлан бодогч Ө. Цолмон хамрагдлаа.

 

ü  Протек ХХК болон ”Yamaha Music Corporation Japan” –ын  япон мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулсан 2015 оны 11 дүгээр сарын 23,24-ний өдрүүдэд мэргэжлийн дууны шинэ тоног төхөөрөмжийг танилцуулах, дуу бичлэг, телевизийн дууны инженер техникчдэд зориулсан “Pro Audio” семинарт дууны инженер А.Цогбаяр , засварчин Д.Доржготов нар оролцлоо.

 

ü  Нийслэлийн санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Аглаг бүтээлийн хийд хүрэх явган аялалд М.Ариунаа, Ц.Пүрэвсүрэн нар идэвхитэй сайн оролцсон.

 

ü  Нийслэлийн харъяа байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан урлагийн наадамд ахлах нягтлан бодогч М.Ариунаа, тооцооны нягтлан бодогч Ө.Цолмон, Ц.Пүрэвсүрэн, нярав Д.Энхмаа нар амжилттай оролцлоо.

ü   Үйлчлэгчээр Ц.Золзаяа, Э.Алтанцэцэг, Б.Урангоо, Э.Цэцэгдэлгэр , А.Золзаяа , зохион байгуулагчаар Д.Энхмаа нарыг тус ажилд авч ажлын байраар хангалаа.

 

 

                           СОЁЛЫН  ТӨВ ӨРГӨӨ                           Б.БАЙГАЛМАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨӨРСДИЙН САНААЧЛАГААР ХИЙСЭН АЖЛУУД

 

             МУАЖ Жанцанноров,       МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор нар нь  улсын прокурорын 85 жил, Монгол улсад авто тээврийн салбар үүсч хөгжсөний 90 жил, Чингэлтэй дүүргийн багш нарын баяр, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн 90 жил,“Эртний сайхан” чуулгын 25 жил, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв үүсч хөгжсөний түүхт 60 жилийн баярын  концерт зэргийг найруулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан болно.

Мөн Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойн баяраар мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын шилдэг уран бүтээлийн “Эх орны эх орон” концертыг 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны 15 цагаас амжилттай зохион байгууллаа.

Тоглолтонд  МУАЖ А. Долгор, МУАЖ.Д.Самбуу, МУГЖ С.Бархас, МУГЖ Г.Жаргалсайхан, МУГЖ Б.Сарантуяа, МУГЖ Н.Амгалан,  МУГЖ Ө. Уянга, МУГЖ У. Далантай, дуучин, ЦДБЭЧ-ын гоцлол дуучид Б.Батбаатар, Р. Амартөр, Улаанбаатар чуулгын гоцлол дуучин Ж.Буянтогтох, ДБЭТ-ын гоцлол дуучин О.Хүрэлбаатар, эстрадын дуучин С. Наран, Нюанс хамтлаг, “Шар айраг” хамтлагийн дуучин Г.Ганхүү, зохиолын дуучин Б.Болд, Э.Чулуунчимэг, Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрын балетын бүжигчид,   Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулгын бүжигчид, найрал дуучид, Улсын филармонийн  Морин хуурын чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын симфони найрал хөгжим  нийт 600 гаруй уран бүтээлчид оролцлоо.

Уг тоглолт нь 4 дэхь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж ерөнхий найруулагчаар МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор, концертын захирлаар МУУГЗ Б.Байгалмаа, зөвлөхөөр Төрийн хошой шагналт, МУАЖ Н. Жанцанноров ажиллалаа. 

 

Мөн  МУГЖ Г. Жаргалсайхан, дуучин Б. Хонгор нарыг Нийслэлийн Архивын  газрын шинэ жилийн баярт оролцуулж  ирэх ондоо ажлын амжилт хүсэж хамтран ажилласан болно.

2015 оны 5 сарын 16-наас 6 дугаар сарын 1 хүртэл шугамын зогсолтын үеэр хаалт арматуруудад техник үйлчилгээ хийн, усны тоолуур, манометрүүдийг баталгаажуулж, D20 -ын 80 м, D25-ын 80 м, D50-ын 40 м шугамыг тус тус шинээр сольж, борооны үеэр ус гоожиж байгаа дээврийн хэсгүүдэд хар цаас наах, шаваас чигжээс, хэсэгчилсэн засварын ажлуудыг гүйцэтгэлээ.   /тохижилтын ажлын тайлан/

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  1 дүгээр давхрын жижиг коридорт засвар хийж дуусгалаа.

“Г” хэсгийн орох хаалганы  чулуун шат, довжооны  хагарсан унасанг засаж шинээр 25 м 2 хар чулуу шинээр наах ажлыг гүйцэтгэлээ

Мөн “А” хэсгийн урд талын 3 дугаар давхрын ажлын 4 өрөө, нийтийн эзэмшлийн коридорт их засвар хийж хана, шал тэгшлэх, шалны хулдаас наах, таазны хүрээ хийж эмульсдэх, ханад обой наах, гэрэлтүүлэг, хаалганууд шинэчлэх зэрэг ажлуудыг манай ажилчид өөрсдийн хүчээр чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.

Подвалын хана тааз тэгшилж замаск татан эмульс будаг хийлээ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЛААНБААТАР ХОТ

 

 

СОЁЛЫН ТӨВ ӨРГӨӨНИЙ 2015 ОНЫ

  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 

 

Нэг. Соёл урлагийг хөгжүүлэх бодлогын

хэрэгжийлтийн үр дүн

 

 

Өргөө нь Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Төрөөс соёлын талаар баримтлах бодлого, Засгийн Газраас батлагдсан төсөл хөтөлбөр, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан  “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх соёл, урлагийн  үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, соёл урлагийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” зорилтууд, байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөхөөр батлагдсан дүрэм, журам, зааврыг хэрэгжүүлж ирлээ.  Тухайлбал:

1.       Төрийн албаны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1, Засгийн газрын 2010 оны 288 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийн 2.2 дахь заалтуудыг үндэслэн баталсан "Соёлын төв өргөөний ажилтны ёс зүйн дүрэм"-ээ  үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ирлээ.  

2.    Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар Соёлын төв өргөөний галын аюулгүй байдлыг хангах болон болзошгүй гал түймэртэй тэмцэх журам”, “Болзошгүй гал түймрийн аюулаас өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах зааврын дагуу НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, өгөгдсөн зөвлөгөөг байнга хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

3.    МУ-ын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх “Эрүүл чийрэг монгол хүн” хөтөлбөр, “Аюулгүй амгалан-Улаанбаатар” зорилтын хүрээнд тодорхой ажлуудыг хийлээ. Тухайлбал:

Шинээр батлагдсан “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж ажилласнаас гадна өөрийн ажиллагсад, түрээслэгчдийг архи, тамхинаас гарахыг уриалж, архи, тамхинаас үүдэн гарах хор уршгийг сурталчлах, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, гэр хороололд амьдардаг ажиллагсдыг “Утаагүй зуух” төсөлд хамруулах, ажилчдын ажлын байрны тав тухыг хангаж, өрөөнүүдийг засаж тохижуулах, Захиргаа, Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо хамтран байгууллагын ажиллагсдын дунд биеийн тамир, спортын уралдаан  зохион байгуулах, Улаанбаатар залуусын оролцоо ТББ-ын дэргэдэх UB hiking clubт нэгдэж байгууллагаараа долоо хоног бүрийн ням гаригт уулын алхалтад оролцох зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. /“Эрүүл чийрэг монгол хүн” тайлан/ 

4.    Түрээслэгч байгууллагуудын галын аюулгүй байдлыг хэрхэн хангаж ажиллаж байгаад байнгын хяналт тавьж, үзэгчдийн их танхим, тайзан дээр пиротехникийн хэрэгсэл хэрэглүүлэхгүй боллоо.

5.    Төрийн удирдлагын ил тод, нээлттэй, шуурхай, шударга, хариуцлагатай, ёс зүйтэй, ажил хэрэгч байдлыг хангаж, төр, иргэний харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх зорилгын хүрээнд төрийн албан хаагчийн ёс зүй, төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах талаар тодорхой ажлыг хийлээ.

 

Хоёр: Бодлогын зорилтын хэрэгжилтийн зохицуулалтын үр дүн.

2.1.        Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт:

ü  ”Галаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, галын аюулгүй ажиллагааг  хангах талаар НОБГ-аас хэрэгжүүлж байгаа ажил, арга хэмжээг дэмжиж, байгууллагын болзошгүй гамшиг ослын аюулгүй байдлыг хангах дүрмийг шинэчлэн урьдчилан сэргийлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, хэрэгжүүлж ажиллалаа. 

ü  Захиргааны зөвлөлийн хурлыг хуваарийн дагуу хийж, 2015 оны боловсон хүчний тушаалыг цахимд оруулж дуусгалаа. Өргөдөл гомдлын Smart city-д холбогдож тайлангаа тогтмол өгч хэвшлээ.

 

2.2.        Нийслэлийн удирдлагаас цаг үеийн асуудлаар өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилт. Тухайлбал:

ü  Барилгын дээврийн хог хаягдлыг сар бүр цэвэрлэж байна. Цасны болон цаг үеийн цэвэрлэгээний ажлыг 5 удаа зохион байгуулж, уг ажилд түрээслэгч байгууллагуудыг татан оролцуулж, хэвшүүллээ.

ü  7 сарын 4-ний өдөр Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудаас зохион байгуулсан Туул голын эрэг дагуух хог хаягдлыг түүж цэвэрлэх, ачуулах ажилд  45 хүн оролцож 70 гаруй шуудай хог түүж ачууллаа. Мөн гадна талбайн үйлчлэгчийн ажилд байнга хяналт тавьж, ажиллаж байна. Үзэгчдийн орох төв хаалганы дэргэд 12 ширхэг цэцгийн мандал хийж тавилаа.

ü  Нийслэлээс зохион байгуулсан архив, албан хэрэг хөтлөлт, мэдээлэл технологи, төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалтын улсын үзлэгт 94.1% хувийн дүн авлаа.

 

2015 онд ирсэн хариутай  албан тоотуудын биелэлтийг хангаж, хариутай бичгийн хариуг  цаг тухайд нь өгч, шийдвэрлэж хэвшлээ.  Тухайлбал:

            Сүхбаатар дүүргийн дэргэдэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны зөвлөмжийн тухай 267 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны 01 тоотоор

            Нийслэлийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны 2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны мэдээлэл гаргуулах тухай 1/236 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 09-ний 03 тоотоор

Дотоод аудитын албаны 2014 оны 12 дугаар сарын 31 –ний санхүүгийн аудитын тайлангийн тухай 171 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 14-ны 04 тоотоор

            Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны  шүүхийн шийдвэр биелүүлсэн гэсэн тайлбарын тухай 07/161 тоотод 2015 оны 01 дүгээр сарын 16-ны 05 тоотоор

            Сүхбаатар дүүрэг 8 дугаар хорооны засаг дарга их цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай тайланг 2015.02.03-нд, 2015.03.12-ны өдрүүдэд 2015 оны 02 дугаар сарын 07-ны 13 тоотоор болон  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар, 2015 оны 03 дугаар сарын 30-ны 28 тоотоор

            Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газарын 2015 оны 04 дүгээр сарын 17-ны мэдээлэл гаргуулах тухай 2б/1014 тоотод 2015 оны 04 дүгээр сарын 27-ны 34 тоотоор

 Дотоод аудитын албаны 2015 оны 06 дугаар сарын 22-ны  гүйцэтгэлийн аудитын ажлын тайлангийн тухай 97 тоотод 2015 оны 06 дугаар сарын 30-ны 47 тоотоор

Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны дансны мэдээлэл тулган баталгаажуулах тухай 06/2281 тоотод 2015 ны 07 дугаар сарын 28-ны 53 тоотоор

2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны зөрчил арилгуулах тухай албан шаардлага 34/199 тоотод 2015 оны 11 дүгээр сарын 05 ны 100 тоотоор

2015 оны 09 дүгээр сарын 24-ний шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн тухай 06/3003 тоотод 2015 оны 10 дугаар сарын 15-ны 95 тоотоор

 2015 оны 10 дугаар сарын 13-ны мэдээлэл гаргуулах тухай  07/3256 тоотод This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. цахим хаягаар  тус тус хариу өгч, хамтран ажиллалаа.

 

Гурав. Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн:

 

3.1.        Хүн амд үзүүлэх соёл урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хийсэн ажил, үр дүн.

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соёл урлагийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэхэд үйл ажиллагаагаа чиглүүлж, иргэдэд “Нийслэлийн хүн амд үзүүлэх нийслэлийн хүн амд соёл урлагаар үйлчлэхэд чиглүүлж, үзүүлэх үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх” үүргээ амжилттай зохион байгуулж, хэрэгжүүлж ирлээ.

 Тус зорилтын хүрээнд нийслэл, хөдөө орон нутгийн байгууллагуудаас ирүүлсэн санал, хүсэлт, уран бүтээлчид, урлагийн байгууллага, иргэдийн тоглолт, арга хэмжээний захиалгыг урьдчилан авч, сар бүр зохион байгуулах ажлын график гарган ажиллаж, давхардсан тоогоор  236 гаруй удаагийн соёл урлагийн үзвэр, үйлчилгээ, хурал зөвлөгөөн хийж,  300  мянга гаруй хүнд үйлчиллээ. Үүнд: Маск продакшны шилдгийн шилдэг тоглолт, Хас банкны тайлангийн хурал, Хүмүүнлэгийн их сургуулийн оюутнуудад  Чойжамц хамбын уншсан лекц, Цагаан сард зориулсан “Далай дээрхи торгоны зам” тоглолт, Ахмадуудад зориулсан хандивын тоглолт, “Түүхэн эрхмүүдийн цадиг” номын нээлт, Морин хуур наадмын шагнал гардуулах ёслол, Энх мэндийн хадаг, Супер ээж  хошин шоу тоглолт,”Баатар Аюуш” дуу төрсний 60 жилийн ойд зориулсан уулзалт,Нийслэлийн цэргийн баярт зориулсан хурал, концерт, ЗХЖШтабаас зохион байгуулсан цэргийн баяр, Наруызийн баяр, Улсын филармонийн гала концерт, ОСНАА контор ажил мэргэжлийн баримтат кино, Золушка оюутны дипломын ажил, Мөрөөдлийн театрын “Мөрөөдлийн баг дэлхийг аварна” тоглолт, Нийслэлийн эдийн засгийн форум, Олон улсын хэл соёлын наадам, МУГЖ бүжигчин А. Даваахүүгийн “Хүлэг минь бүжиг минь” тоглолт, Эх дэлхийгээ хайрла тоглолт, 22 жилийн дараа лекц үдэшлэг, Ялалтын 70 жилийн ойн баярын хурал концерт, Дуучин Дэлгэрбаярын концерт, Шри шри амьдрах ухаан бясалгалын лекц, Нийслэлийн татвар төлөгчдийн шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ, Ротари клубын 20 жилийн ойн арга хэмжээ, Эмоци хамтлагийн 2 жилийн ойд зориулсан тоглолт, “Ач” АУИС-ын диплом гардуулах ёслолын ажиллагаа,Теньши компаниас зохион байгуулсан лекц, ИНЕГ-ын 90 жилийн ойн баярын хурал концерт, МУГЖ Ө.Уянга, Буриадын АЖ Н.Мөнхзул нарын хамтарсан “Бахархал” концерт, Хүүхдийн байгууллагын 90 жилийн баярын хурал концерт, Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын өдрийн арга хэмжээ, ОБЕГ-ын 90 жилийн ойн баярын хурал, Хятадын Ардын Чөлөөлөх армийн дуу бүжгийн чуулгын тоглолт, Хятадын циркын тоглолт, морин хуурын чуулгын “Монголын сайхан орон” тоглолт, Авто тээврийн салбарын 90 жилийн ойн хүндэтгэлийн концерт, Улсын прокурорын 85 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт, Маск продакшны “Бусдын хайрыг хүндэл” хошин шоу тоглолт, Чөлөөлөх дайны 70 жилийн ойн баярын хурал концерт, Улсын төв I эмнэлгийн90 жилийн ойн хурал концерт, Сөүлийн соёлын өдрүүдийн концерт, Хубилай хааны 800 жилийн ойд зориулсан эсгий туургатны Алунгоо олон улсын наадам, Х түц хамтлагийн “Дуулиант хэрэг” хошин шоу тоглолт, Нийслэлийн ахмадын баярт зориулсан концерт, Чингэлтэй дүүргийн багш нарын баярт зориулсан концерт, Нийслэлийн багш нарын баярын шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа,Шинэ монгол сургуулийн 15 жилийн ойн баярын концерт, Хан-Уул дүүргийн 50 жилийн ойн баярын хүндэтгэлийн концерт,  Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй уулзалт, Лувсаншаравын нэрэмжит хүүхдийн найрал дууны наадам, Нийслэлийн өдөрт зориулсан “Эх орны –Эх орон” концерт, БНЭУ Монгол улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойд зориулсан хөгжимчдийн тоглолт, Увс аймгийн I дунд сургуулийн “Цэнхэр хязгаарын багачууд” тоглолт, СХД-ийн нэгдсэн эмнэлгүүдийн ойн баярын хурал концерт, Шинэ үе продакшны “Шилдгийн шилдэг” хошин шоу тоглолт, “Хөршийн холбоо хяналт “ уулзалт зөвлөгөөн, “Гоёл-2016” наадам, Монгол кино үйлдвэрийн 80 жилийн ойн баярын арга хэмжээ  зэргийг амжилттай сайн зохион байгуулж ажиллалаа. Мөн өөрсдийн санал санаачлагаар Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойн баяраар мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын шилдэг уран бүтээлийн “Эх орны эх орон” концертыг 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны 15 цагаас амжилттай зохион байгууллаа.

Тоглолтонд  МУАЖ А. Долгор, МУАЖ.Д.Самбуу, МУГЖ С.Бархас, МУГЖ Г.Жаргалсайхан, МУГЖ Б.Сарантуяа, МУГЖ Н.Амгалан,  МУГЖ Ө. Уянга, МУГЖ У. Далантай, дуучин, ЦДБЭЧ-ын гоцлол дуучид Б.Батбаатар, Р. Амартөр, Улаанбаатар чуулгын гоцлол дуучин Ж.Буянтогтох, ДБЭТ-ын гоцлол дуучин О.Хүрэлбаатар, эстрадын дуучин С. Наран, Нюанс хамтлаг, “Шар айраг” хамтлагийн дуучин Г.Ганхүү, зохиолын дуучин Б.Болд, Э.Чулуунчимэг, Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрын балетын бүжигчид,   Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулгын бүжигчид, найрал дуучид, Улсын филармонийн  Морин хуурын чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын симфони найрал хөгжим  нийт 600 гаруй уран бүтээлчид оролцлоо.

Уг тоглолт нь 4 дэхь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж ерөнхий найруулагчаар МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор, концертын захирлаар МУУГЗ Б.Байгалмаа, зөвлөхөөр Төрийн хошой шагналт, МУАЖ Н. Жанцанноров ажиллалаа.   

 Үзэгчдийн их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөө, ажлын байрны цэвэрлэгээ үйлчилгээ, техник тоног төхөөрөмжийн чанар, ажлын бэлэн байдлыг сайтар ханган, байгууллага уран бүтээлчидтэй гэрээ байгуулан төлбөрийг цаг хугацаанд нь барагдуулан мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулан ажиллалаа. 

3.2.        Байгууллагын менежментийг боловсронгуй болгох, өмчийн ашиглалтыг сайжруулах талаар:

 

Өргөө нь байгууллагын дүрмээр хүлээсэн нийслэлийн өмчийн барилга байгууламж, эд хөрөнгийг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад түрээслүүлэх, соёл урлагийн арга хэмжээнд төлбөртэй ашиглуулах зорилтоо хангалттай хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Тухайлбал:

2015 онд түрээслэгч байгууллагуудаас ирсэн санал хүсэлтийг хугацаанд барагдуулж,  өвлийн халаалтын улиралд дулаан, сантехник цахилгааны доголдолгүй, аваар осолгүй ажиллалаа. 4 дүгээр сарын 1-нд салхивч, 5 дугаар сарын 1-нд халаалтаа хааж графикт төлөвлөгөөний дагуу урсгал засварыг хийлээ.

Үүнд: 2015 оны 5 сарын 16-наас 6 дугаар сарын 1 хүртэл шугамын зогсолтын үеэр хаалт арматуруудад техник үйлчилгээ хийн, усны тоолуур, манометрүүдийг баталгаажуулж, D20 -ын 80 м, D25-ын 80 м, D50-ын 40 м шугамыг тус тус шинээр сольж, борооны үеэр ус гоожиж байгаа дээврийн хэсгүүдэд хар цаас наах, шаваас чигжээс, хэсэгчилсэн засварын ажлуудыг гүйцэтгэлээ.   /тохижилтын ажлын тайлан/

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  1 дүгээр давхрын жижиг коридорт засвар хийж дуусгалаа.

“Г” хэсгийн орох хаалганы  чулуун шат, довжооны хагарсан унасанг засаж шинээр 25 м 2 хар чулуу наах ажлыг гүйцэтгэлээ

Мөн “А” хэсгийн урд талын 3 дугаар давхрын ажлын 4 өрөө, нийтийн эзэмшлийн коридорт их засвар хийж хана, шал тэгшлэх, шалны хулдаас наах, таазны хүрээ хийж эмульсдэх, ханад обой наах, гэрэлтүүлэг шинэчлэх зэрэг ажлуудыг манай ажилчид өөрсдийн хүчээр чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.

Подвалын хана тааз тэгшилж замаск татан эмульс будаг хийлээ.

 

3.3.        Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, төвлөрүүлэлтийн тухай.

 

Манай байгууллага түрээсийн буюу үзвэр үйлчилгээ, арга хэмжээний орлогоор үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг  бүрдүүлж, батлагдсан төсөв, үр дүнгийн гэрээний хүрээнд зардал гарган, төсвийн санхүүжилтийг үр ашигтай зарцуулж, санхүүгийн тайланг үнэн зөв бэлтгэж, хуулийн хугацаанд тайлагнаж ирлээ.

Өргөө нь НӨХГ-тай өмч эзэмшлийн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. “Б”,”Г” хэсгийн ажлын байрыг НИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2010 оны 26 дугаар тогтоолоор батлагдсан түрээсийн төлбөрийн жишиг үнийг баримтлан түрээсийн гэрээ байгуулж, НӨХГ-аар хянуулж, баталгаажуулж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. 

Түрээслэгч төсвийн болон аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь иргэн зэрэг 44 байгууллага, иргэдтэй  түрээсийн гэрээ байгуулж, гэрээний дагуу биелэлтийг хангуулж, 2015 онд  743 сая 879 мянган төгрөгийн орлого бүрдүүлж, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу үйл ажиллагааны зардлаа санхүүжүүлж,  нийслэлийн төсөвт 110 сая төгрөг төвлөрүүллээ.

 

Дөрөв. Байгууллагын үйлчилгээний ил тод байдал.

4.1.        Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлын хангаж, төсвийн хөрөнгийн батлагдсан төлөвлөгөө, зарцуулалтын сар улирлын мэдээ, тайлан балансыг цахимаар Нийслэлийн төрийн санд өгч, байгууллагын сайтад тавьж нийтэд толилуулж,  ирлээ.

4.2.        Үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангаж,  дараах ажлуудыг хийж, хэвшүүллээ. Тухайлбал: 

Цаг үеийн мэдээллийн самбарыг байнгын ажиллагаатай болгож өдөр тутмын ажил, тоглолтын график, ажлын дуудлага байрлуулж өдөр, тутмын шинэ мэдээ мэдээллээр хангаж,  байгууллагын сайтыг тогтмол ажиллуулж хэвшүүлснээс гадна  үйлчилгээний ажлын ил тод байдлыг хангах зорилгоор санал, хүсэлт, сэтгэгдлийг нийтийн ариун цэвэр, угтах үйлчилгээ, үйлчилгээний ажилтны харилцааны соёлын чиглэлээр сэтгэл ханамжийн асуулгыг цахимаар  авч байна.

Байгууллагын 32 байршилд суурилуулсан камерээр үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавьснаар тайзан дээр зохион байгуулагдаж байгаа тоглолт, арга хэмжээ нь дотоод сүлжээгээр дамжин, визитний 3 өрөө, даргын өрөө, зохион байгуулагчийн өрөө, “А”,”Г” хэсгийн  жижүүрүүдийн байр, жүжигчдийн 4 өрөө , тайзны 2 талын карманы өрөө зэрэгт  шууд дэлгэцээр гарч, хянагдаж, уран бүтээлчид ч тоглолтын хөтөлбөрийн дагуу өөрийн дарааллыг жүжигчдийн өрөөний дэлгэцнээс хардаг ажиллагаанууд тогтмолжиж хэвшлээ.

 

“Үйлчилгээний ажилтны алтан дүрэм”-ийг ажилдаа хэвшил болгон чанд сахин ажиллаж  мөн үзэгчдийн танхимд хог хаяхгүй байх, соёлтой үзэгчийн эрхэмлэж явах зүйлийн талаар санамж бичүүлж тоглолт арга хэмжээ эхлэхийн өмнө узелээр танхимд уншуулж сурталчилж байна.

 “Тамхины тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлж, ажлын байр, их танхим, тайз, жүжигчдийн өрөөнүүдэд “Манайх архи тамхигүй орчин”, “Урлаг архи тамхигүй орчин” санамжийг байрлуулж, үйлчлүүлэгчдэд хяналт тавьж, тамхи мансуурлын хор уршгийн талаар видео шторкыг тоглолт эхлэхийн өмнө сурталчилж ажиллаж ирлээ.

Үзэгч олон түмэн, үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн байдлыг мэдэхийн тулд арга хэмжээ, тоглолт бүрийн дараа үйлчилгээний талаар санал, хүсэлтийг нь авах ажиллагааг хэвшүүлсэн болно.

 

Тав. Байгууллагын цаг үеийн ажлын

шаардлагаар хийсэн ажлын үр дүн.

 

5.1.        Ажиллагсдын нийгмийн асуудлын чиглэлээр дараах ажлуудыг хийлээ. Үүнд:

ü  Нийслэлийн Соёл урлагийн газраас харъяа газруудынхаа дунд зохион байгуулсан, Багахангай дүүрэгт  явуулсан биеийн тамирын арга хэмжээнд гар бөмбөг, ширээний теннис, дардас, олс таталтын төрлөөр багаа бэлтгэл хангуулан амжилттай сайн оролцлоо.

ü  Тэргүүний ажилтнууд Инженер техникийн албаны дарга Ж. Дуламжав “Алтан гадас” одонгоор, кип автоматикийн техникч Д.Ганбат, дулааны диспетчер А.Санжаажав нар “Хөдөлмөрийн хүндэт” медалиар тус тус шагнагдлаа.

 

ü  2015 оны 1 дүгээр сарын 12-нд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн бүрдүүлэлт” сургалтанд М.Ариунаа, Д.Энхмаа, 4 дүгээр сарын 3-нд Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газраас зохион байгуулсан   “Нийтийн үйлчилгээний чанар ба соёл” сургалт, 6 дугаар сарын 10-нд Нийслэлийн Эдийн Засаг Хөгжлийн газраас зохион байгуулсан “Улаанбаатар хотын хөгжлийн санхүүжилт” семинарт Ж.Дуламжав, 6 дугаар сарны 19-нд НЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Архив албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэгийн бэлтгэл зохион байгуулалтыг хангах нь” сургалтанд Е.Мөнхгэрэл, Ц.Пүрэвсүрэн нар, 6 дугаар сарын 18-нд Нийслэлийн Мэдээлэл Технологийн Газраас зохион байгуулсан “Ухаалаг Улаанбаатар” сургалтанд Д.Мөнхбаяр нарыг хамрууллаа.

 

ü  2015 оны 8 дугаар сарын 17-20-ны өдрүүдэд Улаан-Үд хотноо зохион байгуулагдсан мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын соёлын ажилтны сургалтанд тооцооны нягтлан бодогч Ө. Цолмон хамрагдлаа.

 

ü  Протек ХХК болон ”Yamaha Music Corporation Japan” –ын  япон мэргэжилтнүүдтэй хамтран зохион байгуулсан 2015 оны 11 дүгээр сарын 23,24-ний өдрүүдэд мэргэжлийн дууны шинэ тоног төхөөрөмжийг танилцуулах, дуу бичлэг, телевизийн дууны инженер техникчдэд зориулсан “Pro Audio” семинарт дууны инженер А.Цогбаяр , засварчин Д.Доржготов нар оролцлоо.

 

ü  Нийслэлийн санхүү төрийн сангийн хэлтсээс зохион байгуулсан Аглаг бүтээлийн хийд хүрэх явган аялалд М.Ариунаа, Ц.Пүрэвсүрэн нар идэвхитэй сайн оролцсон.

 

ü  Нийслэлийн харъяа байгууллагуудын санхүү бүртгэлийн ажилтнуудын дунд зохион байгуулсан урлагийн наадамд ахлах нягтлан бодогч М.Ариунаа, тооцооны нягтлан бодогч Ө.Цолмон, Ц.Пүрэвсүрэн, нярав Д.Энхмаа нар амжилттай оролцлоо.

ü   Үйлчлэгчээр Ц.Золзаяа, Э.Алтанцэцэг, Б.Урангоо, Э.Цэцэгдэлгэр , А.Золзаяа , зохион байгуулагчаар Д.Энхмаа нарыг тус ажилд авч ажлын байраар хангалаа.

 

 

                           СОЁЛЫН  ТӨВ ӨРГӨӨ                           Б.БАЙГАЛМАА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӨӨРСДИЙН САНААЧЛАГААР ХИЙСЭН АЖЛУУД

 

             МУАЖ Жанцанноров,       МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор нар нь  улсын прокурорын 85 жил, Монгол улсад авто тээврийн салбар үүсч хөгжсөний 90 жил, Чингэлтэй дүүргийн багш нарын баяр, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн 90 жил,“Эртний сайхан” чуулгын 25 жил, Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төв үүсч хөгжсөний түүхт 60 жилийн баярын  концерт зэргийг найруулж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан болно.

Мөн Улаанбаатар хот үүсч байгуулагдсаны 376 жилийн ойн баяраар мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын шилдэг уран бүтээлийн “Эх орны эх орон” концертыг 2015 оны 10 дугаар сарын 28-ны 15 цагаас амжилттай зохион байгууллаа.

Тоглолтонд  МУАЖ А. Долгор, МУАЖ.Д.Самбуу, МУГЖ С.Бархас, МУГЖ Г.Жаргалсайхан, МУГЖ Б.Сарантуяа, МУГЖ Н.Амгалан,  МУГЖ Ө. Уянга, МУГЖ У. Далантай, дуучин, ЦДБЭЧ-ын гоцлол дуучид Б.Батбаатар, Р. Амартөр, Улаанбаатар чуулгын гоцлол дуучин Ж.Буянтогтох, ДБЭТ-ын гоцлол дуучин О.Хүрэлбаатар, эстрадын дуучин С. Наран, Нюанс хамтлаг, “Шар айраг” хамтлагийн дуучин Г.Ганхүү, зохиолын дуучин Б.Болд, Э.Чулуунчимэг, Улсын Дуурь Бүжгийн Эрдмийн театрын балетын бүжигчид,   Үндэсний Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулга, Цэргийн Дуу Бүжгийн Эрдмийн Чуулгын бүжигчид, найрал дуучид, Улсын филармонийн  Морин хуурын чуулга, Дуурь Бүжгийн Эрдмийн Театрын симфони найрал хөгжим  нийт 600 гаруй уран бүтээлчид оролцлоо.

Уг тоглолт нь 4 дэхь жилдээ амжилттай зохион байгуулагдаж ерөнхий найруулагчаар МУУГЗ Ё. Цэрэндолгор, концертын захирлаар МУУГЗ Б.Байгалмаа, зөвлөхөөр Төрийн хошой шагналт, МУАЖ Н. Жанцанноров ажиллалаа. 

 

Мөн  МУГЖ Г. Жаргалсайхан, дуучин Б. Хонгор нарыг Нийслэлийн Архивын  газрын шинэ жилийн баярт оролцуулж  ирэх ондоо ажлын амжилт хүсэж хамтран ажилласан болно.

2015 оны 5 сарын 16-наас 6 дугаар сарын 1 хүртэл шугамын зогсолтын үеэр хаалт арматуруудад техник үйлчилгээ хийн, усны тоолуур, манометрүүдийг баталгаажуулж, D20 -ын 80 м, D25-ын 80 м, D50-ын 40 м шугамыг тус тус шинээр сольж, борооны үеэр ус гоожиж байгаа дээврийн хэсгүүдэд хар цаас наах, шаваас чигжээс, хэсэгчилсэн засварын ажлуудыг гүйцэтгэлээ.   /тохижилтын ажлын тайлан/

Өмч хамгааллын комиссын ажлаа жилээр төлөвлөж нийслэлийн өмчийг хамгаалах, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор  1 дүгээр давхрын жижиг коридорт засвар хийж дуусгалаа.

“Г” хэсгийн орох хаалганы  чулуун шат, довжооны  хагарсан унасанг засаж шинээр 25 м 2 хар чулуу шинээр наах ажлыг гүйцэтгэлээ

Мөн “А” хэсгийн урд талын 3 дугаар давхрын ажлын 4 өрөө, нийтийн эзэмшлийн коридорт их засвар хийж хана, шал тэгшлэх, шалны хулдаас наах, таазны хүрээ хийж эмульсдэх, ханад обой наах, гэрэлтүүлэг, хаалганууд шинэчлэх зэрэг ажлуудыг манай ажилчид өөрсдийн хүчээр чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэсэн.

Подвалын хана тааз тэгшилж замаск татан эмульс будаг хийлээ.