Blue Flower

СТӨ-ний эрхэм зорилго нь үзэгч үйлчлүүлэгчдэд соёлтой шуурхай үйлчилхэд чигэлсэн бодлого явуулж, үзвэр үйлчилгээний цар хүрээг өргөжүүлэн, нийслэлийн өмчийн байрны ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцаж, барилга байгууламж, эд хөрөнгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд түрээслүүлэх болон аж ахуйн бусад үйл ажиллагаа явуулахад оршино.