Blue Flower

Нийслэлийн засаг даргын 2010 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдрийн 139 тоот захирамжаар “Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний дүрэм”-ийг шинэчлэн баталсан бөгөөд энэхүү дүрмийн хавсралтаар орон тоог  96 хүнтэй байхаар тогтоосон байна.

Удирдлагын ерөнхий зарчим нь босоо, хэвтээ системийг хосолсон хэлбэртэй байх бөгөөд хамтын удирдлагын хэлбэрийг ашиглах зорилгоор байгууллагын дүрэм, дотоод журамд заасны дагуу захиргааны зөвлөл даргын үйл ажиллагаанд зөвлөх, хамтын шийдвэр гарган хэрэгжүүлэх  эрхтэйгээр ажиллаж байна.

 

СТӨ-ний Захиргааны зөвлөл нь ажилчдын ажиллах бололцоо нөх 

Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний зохион байгуулалт, бүтцийн схем

 

Ажиллах нөхцлийг хангах, ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг анхааран, байгууллагынхаа үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллана.

 

2014 оны жилийн эцсийн байдлаар СТӨ-ний хэмжээнд :

- Санхүүжилт менежментийн алба - 18

- Уран бүтээл, техникийн алба - 12

- Инженер техникийн алба - 14

- Маркетинг үйлчилгээний алба - 24

- “Соёл-Эрдэнэ” хамтлаг - 5