Нийслэлийн засаг даргын захирамж

1999 оны 09 сарын 30