Байгууллагын менежментийн бие даасан хөтөлбөрийн хүрээнд үзвэр үйлчилгээ, үзэгч үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай орчныг бүрдүүлэн, үйлчилгээний соёл, ёс зүйг эрхэмлэх үүрэгтэй.