Байгууллагын менежментийн бие даасан хөтөлбөрийн хүрээнд үзвэр үйлчилгээ, үзэгч үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай орчныг бүрдүүлэн, үйлчилгээний соёл, ёс зүйг эрхэмлэн ажилладаг. 

·      Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соёлын талаарх зорилтыг хэрэгжүүлэх,  ард түмэнд соёл, урлагийн биет бус өвийг таниулах, төлөвшүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх,

·      Их танхимын ашиглалтын гэрээнд оролцогч талуудын эрх, үүргийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.

·      Ажлын байрны аюулгүй нөхцлийн бүрдүүлж, Их танхимд зохион байгуулагдах тоглолт, арга хэмжээнд оролцогч уран бүтээлчид, албан тушаалтан, үйлчлүүлэгч-олон нийтэд үзүүлэх үйлчилгээг боловсон, шуурхай, чанарын өндөр түвшинд явуулах, харилцааны соёлыг эрхэмлэн дээдлэх, үзвэрийн орлогыг бүрдүүлэх.