Байгууллагын инженерийн шугам сүлжээний найдвартай ажиллагаа, засвар үйлчилгээ, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хэвийн нөхцлийг хангаж ажиллах үүрэгтэй.