Байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулалт, санхүү, хүний нөөцтэй холбогдох бүх л харилцааг зохицуулах, хууль тогтоомж, тогтоол, шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах, үйл ажиллагааны бодлогыг эрх зүйн хүрээнд тодорхойлох, баримт бичгийг боловсруулах, мөрдүүлэх, хүний нөөцийн хөгжлийг хангах, бусад алба, нэгжийн үйл ажиллагааг зангидах, манлайлах, үр дүнг үнэлэх зэрэг үүрэгтэй.