• 2024 оны 01 сарын 04
  Байгууллагын 2023 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

  Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, 2023 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 1 албан хаагчид IV улиралд 16,477,...

 • 2022 оны 01 сарын 10
  Байгууллагын 2022 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

  Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, 2022 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарах 2 албан хаагчид III, IV улиралд 25,...

 • 2021 оны 04 сарын 07
  Байгууллагын 2020 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

  2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 1. Байгууллага хамт олны зүгээс халдварын дам хавьтлаар тусгаарлагдсан, Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга У.Урантогос, үйлчилгээний албан хаагчдын сэтгэл санаа, дархлааг дэмжих бүтээгдэхүүнүүдээр эргэлт оруулж, сэ...