• 2021 оны 04 сарын 07
    Байгууллагын 2020 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

    2020 онд байгууллагын албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд: 1. Байгууллага хамт олны зүгээс халдварын дам хавьтлаар тусгаарлагдсан, Маркетинг үйлчилгээний албаны дарга У.Урантогос, үйлчилгээний албан хаагчдын сэтгэл санаа, дархлааг дэмжих бүтээгдэхүүнүүдээр эргэлт оруулж, сэ...