Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний эрхэм зорилго нь үзэгч үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжид тулгуурлан төрийн байгууллагын үйлчилгээний стандартыг хэрэгжүүлж, соёлтой шуурхай үйлчлэхэд чиглэсэн бодлого явуулж, үзвэр үйлчилгээний цар хүрээг өргөжүүлэн, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан соѐл урлагийн бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн хүн амд соѐл урлагаар үйлчлэх, соёлын биет болон биет бус өвийг олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх, нийслэлийн өмчийн байрны ашиглалт, засвар үйлчилгээг хариуцан, барилга байгууламж, эд хөрөнгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд түрээслүүлэх болон аж ахуйн бусад үйл ажиллагаа явуулахад оршино.