Байгууллагын 2023 оны халамжийн зардлын мэдээлэл

2024 оны 01 сарын 04

Төрийн албаны тухай хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, Засгийн газрын 2019 оны 7 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам”-ын хэрэгжилтийг хангаж, 2023 онд өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 1 албан хаагчид IV улиралд 16,477,500 төгрөгийг, гачигдлын улмаас 7 албан хаагчдын ар гэрт нь 4,000,000 төгрөг,  Эх үрсийн баярын өдөр нийт ажилтнуудын 17 хүртлэх насны 55 хүүхдүүдэд  2,838,400 төгрөгийг бэлгэнд зарцуулж нийт 26,415,900 төгрөгийг 2023 онд олгож ажиллалаа.  Байгууллагаас гавъяаны амралтандаа гарсан 31 ахмадуудад 3,100,000 төгрөгийн буцалтгүй тусламж үзүүллээ.