АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ"-ийн 2019 оны УЛСЫН ҮЗЛЭГТ БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ ДҮГНЭГДЛЭЭ.

2019 оны 12 сарын 27

Монгол улсын Засгийн газрын 150 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын А/518 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг "ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ"-ийн 2019 оны УЛСЫН ҮЗЛЭГТ архив, албан хэрэг хөтлөлтийн хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлж, стандартыг хангах чиглэлээр амжилт гаргаж БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ ДҮГНЭГДЛЭЭ.