Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2019 оны мэдээ

2020 оны 01 сарын 13