ИРГЭДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН А/223 ДУГААР ЗАХИРАМЖ

2020 оны 02 сарын 28