2023 оны Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ тайлан.

2023 оны 12 сарын 28