Байгууллагын архивын баримтын бүрэлдэхүүн, тоо хэмжээ, хадгалтын талаарх мэдээ

2023 оны 12 сарын 10