Нийслэлийн Соёлын Төв Өргөөний төсвийн гүйцэтгэлийн зарлагын 2023 оны мэдээ

2023 оны 12 сарын 10