Байгууллагын зардлаар суралцагчдын мэдээлэл

2018 оны 12 сарын 23
2016 онд сургалтанд хамрагдсан ажиллагсадын мэдээлэл:
Ажилтны нэр Сургалтын төвийн нэр Суралцсан мэргэжил Мэргэжлийн үнэмлэх олгосон эсэх
1 Л.Болорчимэг Өргөжих лифт ХХК Лифтчин Тийм
2 Т.Байгалмаа Өргөжих лифт ХХК Лифтчин Тийм
2017, 2018 онд байгууллагын зардлаар дотоодод суралцагч албан хаагчид байхгүй болно.
Байгууллагын зардлаар гадаадад суралцсан албан хаагчид байхгүй болно.