Төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлж дүгнэх журам

2016 оны 01 сарын 11